Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: сряда, 18 ноември 2015 16:31

Контакти

mkateva@unwe.bg

ас. д-р Марияна Кътева 

r.devetakova@unwe.bg

Райна Димитрова

административен секретар