Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: петък, 28 септември 2012 11:28

Обучение

Катедра “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията).