Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: четвъртък, 24 март 2016 15:33

Магистърска програма по “Икономика на търговията”

            Магистърската програма по “Икономика на търговията” е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес.

Срокът на обучение е:

  • два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“
  • три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети

Учебният план на програмата включва дисциплини като борсова търговия, стратегически маркетинг в търговията, управление на персонала, управление на риска, конкурентоспособност на търговската фирма, асортиментна и ценова политика, потребителско поведение, проектиране на логистични системи, управление на вериги доставки  и др.

Програмата подготвя студентите за кариера с широк обхват от възможности.

Завършилите ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“ са конкурентоспособни в реализацията си на висше и средно управленско равнище в търговските фирми, могат да заемат позиции в областта на стратегическото управление, на стоковото закупуване и доставките, управлението на асортимента, маркетинга на търговските фирми, но също успешно да управляват продажбите като търговски директори и участници в търговските екипи на организации в различни сектори на икономиката – банкови и небанкови финансови институции, производствени предприятия, консултантски екипи и др.