Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: вторник, 09 февруари 2016 15:43

Учебна практика

 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА
за ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията” 

 1. Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър.
 2. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в учебния план на специалността в извънаудиторната заетост на студентите и осигурява получаването на 2 кредита.
 3. Студентите от четвърти курс се разпределят по групи. За отделните групи катедреният съвет избира отговорници на практиката. Всички въпроси, отнасящи се до практиката, се поставят от студентите към съответните отговорници.
 4. Студентите са длъжни да представят на отговорниците си в рамките на предварително определените срокове името и адреса на фирмата, в която ще проведат практиката си.
 5. Всеки студент може да получи служебна бележка, удостоверяваща, че той е студент в специалност “Икономика на търговията” и с молба за съдействие за провеждане на учебната практика.
 6. Всеки преподавател – отговорник на група, осъществява текущ контрол за провеждане на практиката в деня, в който студентите нямат аудиторна заетост.
 7. След изтичане на срока на провеждане на практиката, студентите  представят на отговорника си:
 • Отчет за извършената от тях работа през периода на  проведената практика;
 • Служебна бележка от фирмата (институцията), удостоверяваща провеждането на практиката и периода от време, в който е проведена.
 • Преценка за работата на студента от Ръководителя на фирмата (институцията), в която е проведен преддипломния стаж.
 1. Писменият отчет се защитава от студентите пред съответния отговорник по утвърден от него график.
 2. Учебната практика се оценява по шестобалната система, която включва: “отличен” (6), “много добър” (5), “добър” (4), “среден” (3) и “слаб” (2). За успешно проведена практика се смята тази, оценена най-малко със “среден” (3).
 3. Оценката за проведената практика е окончателна и студентите нямат право да се явяват на повторна защита за повишаване.