Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: понеделник, 18 януари 2016 13:48

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“

  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”
КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”

 

Приет с решение на ФС на факултет                           Утвърждавам:
„Икономика на инфраструктурата“                            Зам.-ректор по обучението в ОКС
Протокол № 1/21.12.2015 г.                                             «магистър» и дистанционно
                                                                                              обучение
 
                                                                                              проф. д-р Веселка Павлова

 

ПРАВИЛА
 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
 (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) в ОКС „МАГИСТЪР“
НА КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА“ 

 

I.       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.    Дипломните работи се разработват по теми от проблемни области на търговията, примерен списък на които се изготвя по научни ръководители и се приема от катедрения съвет на катедра „Икономика на търговията“.

2.    Темите следва да касаят търговския бизнес и да са конкретни и ясно формулирани.

3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата.

4.    В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на катедрата.

5.    Ръководителят на катедрата и научният секретар разпределят студентите по научни ръководители и теми съобразно компетентността и заетостта на съответните преподаватели.

6.    В зависимост от броя на дипломантите катедреният съвет регламентира ограниченията за максималния брой научни ръководства и рецензии за една защита.

7.    Научните ръководства и рецензирането на дипломните работи се осъществяват от хабилитирани преподаватели и преподаватели с образователна и научна степен „доктор“.

8.    Списъкът със студенти с одобрени теми по научни ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата.

9.    Дипломантите имат право на промяна на темата и на научния ръководител при достатъчно убедителна обосновка за това и въз основа на нова молба, подадена не по-късно от два месеца преди датата на съответната дипломна сесия.

10.  Научният ръководител оказва научно-методична помощ на студента при разработването на дипломната работа и подготовката му за защита.

11.  Дипломната работа се разработва съгласно изискванията на Раздели III и IV от настоящите Правила. Всеки дипломант се запознава с изискванията, публикувани на уеб страницата на катедра „Икономика на търговията“.

12.  Завършеността на дипломната работа се удостоверява с подписа на научния ръководител върху титулната страница на книжния екземпляр. Дипломна работа, която не е подписана от научния ръководител, не се рецензира и не се допуска до защита.

13.  Дипломната работа се предава в катедрата в два екземпляра – един на хартиен носител (подписан от студента и научния ръководител) и един на електронен носител в предварително определените срокове. При предаването на дипломната работа дипломантът подава и писмена декларация (подвързана към дипломната работа) за научна добросъвестност по образец (Приложение 1).

14.  Приетата дипломна работа се завежда в специален регистър на внесените за защита дипломни работи.

15.  Не се приема магистърска теза, предадена след определения от катедрата срок.

16.  След изтичане на срока за предаване на дипломните работи ръководителят и научният секретар на катедрата определят рецензенти.

17.  Рецензент на дипломна работа може да бъде:
      ·        хабилитирано лице;
      ·        лице, което притежава образователната и научна степен "доктор".

18.  Рецензиите на дипломните работи се предоставят на дипломантите не по-късно от един ден преди защитата.

19.  Рецензиите са в обем до две стандартни страници и съдържат: преценка за степента на разработеност на изследвания проблем, силните и слабите страни в изследването, въпроси и препоръки (при необходимост) и заключение с предложение за допускане или за недопускане до защита.

20.  Не се допуска до защита дипломна работа, която е преписана от друга подобна или съдържа недопустимо плагиатство от учебници и книги.

 

II.    ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

21.  Защитата на дипломните работи се провежда от държавна изпитна комисия, в която има не по-малко от трима хабилитирани преподаватели, от които поне двама са на трудов договор в УНСС. По изключение в нея може да участва и нехабилитиран преподавател с образователна и научна степен "доктор", който е на трудов договор в УНСС. Когато държавната изпитна комисия е в състав повече от трима души, в нея могат да се включат и хонорувани преподаватели, които са хабилитирани лица.

22.  Изпитната комисия се назначава със заповед на заместник-ректора по обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“, по предложение на ръководителя на катедра „Икономика на търговията“. Със заповедта се определят и датата и началния час за провеждане на защитите на дипломни работи.

23.  Самоличността и правото за явяване на защита на дипломна работа на всеки студент се установява на основата на студентска книжка, лична карта и изпитен протокол.

24.  Защитата на дипломните работи се открива от председателя на комисията, който дава кратки указания за нейното протичане. Определя се и последователността, в която дипломантите ще представят своите дипломни работи.

25.  Всеки студент представя дипломната си работа в рамките на  7-10 мин. Предоставя се възможност и за презентация на дипломната работа на Power Point. По време на представянето студентът трябва да запознае комисията с основните резултати от своето изследване.

26.  След като дипломантът представи работата си, член на изпитната комисия изчита рецензията, като дипломантът следва да отговори на поставените в нея въпроси.

27.  Членовете на изпитната комисия могат да задават и допълнителни въпроси по съдържанието на дипломната работа, на които дипломантът също трябва да отговори.

28.  Представянето и защитата на дипломната работа пред комисията следва да покаже умения и знания на студента, свързани с изследваната проблематика, нейната задълбочена аргументация, както и отговор на поставените  въпроси.

29.  След представяне на всички допуснати до защита дипломни работи, комисията на закрито заседание обсъжда и оценява всеки един дипломант поотделно и поставя оценки по стандартната шестобална скала, която включва: "отличен" (6,00), "много добър" (5,00), "добър" (4,00), "среден" (3,00) и "слаб" (2,00). За успешна се счита защитата, оценена най-малко със "среден" (3,00).

30.  Оценката на дипломната работа е комплексна. Тя отчита както качествата на разработката, така и представянето на дипломанта по време на самата защита.

31.  Крайните резултати се съобщават публично пред дипломантите и се нанасят в книжките и в протокола. Председателят и членовете на държавната изпитна комисия подписват протокола.

32.  Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

33.  Председателят на изпитната комисия нанася оценките в главната книга не по-късно от три дни от провеждане на защитата.

34.  Изпитните резултати се обсъждат на катедрен съвет.

35.  Защитените дипломни работи се съхраняват в срок, не по-малък от една година.

 

III.  РАБОТА С НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

 

 36.  Научният  ръководител следи за стриктното спазване на указанията на университета и катедрата по отношение подготовката и защитата на дипломната работа;

37.  Научният ръководител съдейства на студента и дава предложения към самостоятелната му работа по отношение на теоретичния преглед и емпиричните изследвания и анализа;

38.  В срок до 10 дни след одобрение на темата, дипломантът следва да осъществи контакт с научния си ръководител посредством официалния e-mail на преподавателя в сайта на университета и/или по друг начин (посещение в часовете за консултации и др.).

39.  При първата среща с научния си ръководител дипломантът представя в писмен вид план на дипломната работа и източниците на информация, които ще ползва при нейното разработване.

40.  Научният ръководител утвърждава плана, дава препоръки и насоки за работа на дипломанта.   

41.  Научният ръководител и дипломантът уговарят графика и начина на провеждане на консултациите в процеса на подготовка на дипломната работа до нейното завършване.

42.  Научният ръководител удостоверява с подписа си готовността на дипломната работа за защита. В случай, че дипломната работа не отговаря на изискванията (част IV), научният ръководител не допуска студента до защита.

 

IV.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТВАНЕТО И ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

 43.  Дипломната работа е самостоятелно научно-приложно изследване, с което студентът следва да покаже знанията и уменията си да прави изследвания, анализи и обобщения. Отговорността за разработката е на студента.

44.  Дипломната работа следва да е с практическа насоченост. Изследванията се основават на актуална информация.

45.   Дипломната работа трябва да бъде оформена с титулна страница, съдържание, увод, основно изложение с определен брой глави (в зависимост от подхода на разработване на темата и проблемите в нея), заключение, списък на използваните информационни източници и приложения (при необходимост). Препоръчителната структура на дипломната работа е представена в Приложение 2.

46.  Основно изискване към дипломната работа е тя да бъде разработена самостоятелно при спазване на принципите на научна добросъвестност. Не се допуска възпроизвеждане на чужди авторски материали без съответното означение за това (цитиране). Цитатите от произведения на други автори трябва да са направени в контекста на собствения анализ и да не представляват съществена част от основното изложение на дипломната работа. Дипломантът декларира изрично спазването на принципите на научна добросъвестност чрез подаване на декларация по образец (вж. т.13).

47.  Препоръчителният обем на дипломната работа е около 50-60 стандартни страници, като в този обем не се включват приложенията.

48.  Текстовата част на дипломната работа се оформя в стандартни страници (30 реда, 65-70 знака на ред), шрифт - Times New Roman, 12 пункта, разстояние между редовете - 1.5.

49.  Текстът следва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време и да е обработен и изчистен стилистично и терминологично.

50.  Цитиране: изложението може да включва мисли, постановки, части от нормативни документи и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат буквално цитирани или преразказани. Във всички случаи е задължително посочването на оригиналния източник на същата страница, под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта, а при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Указва се името на автора, точното наименование на произведението, издателство, година, страница, от която е взет цитатът. Спазва се обща номерация за целия текст.

 

Настоящите „Правила за разработване и защита на дипломни работи“  са разработени в съответствие с политиката на УНСС по провеждане на дипломни защити и на основание чл. 69, чл. 70 и чл. 71  от Правилника за учебната дейност на УНСС.

Правилата се отнасят за всички студенти от специалност „Икономика на търговията“ и преподаватели от катедра „Икономика на търговията“ и са предназначени да осигурят качество на разработването и защитата на дипломни работи.

Правилата са приети с решение на КС на катедра „Икономика на търговията“ (Протокол № 4/11.12.2015 г.)

Правилата са одобрени от ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (Протокол № 1/21.12.2015 г.)

 

          РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
         „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА“: …………………………..
                                                                             (доц. д-р Бисер Петков)

         ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ
         „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“: ……………………  
                                                                       
(проф. д-р Димитър Димитров)

 

Прикачени файлове:

application/msword Декларация-ОКС маг..doc - 24 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила 2015 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.docx - 18 KB