Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи

вторник, 05 юли 2016 16:24

Уважаеми дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“,

Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. Студентите ще бъдат разпределени в три изпитни комисии.

Всички дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в деня на изпита трябва да представят магистърската теза или дипломния проект на електронен носител (диск или флашка) и хартиено копие (в два броя). Във връзка с провеждането на конференция за студенти и докторанти през есента на 2016 г. дипломантите трябва да представят и експозе на разработката си от 5 до 10 стр., което също да е записано на електронния носител. Експозето трябва да съдържа: кратък увод, цел, задачи, обект, предмет, обхват и работни хипотези, основни резултати от изследването и изводите от анализа.  Нанасянето на оценките от държавните изпити ще се извърши след представянето на всички изискани  материали.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи ...