Катедра "Икономическа социология"

Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния

вторник, 05 ноември 2019 10:10

През периода от 24.10.2019 г. – 30.10.2019 г. студентката Тони Николаева Тошкова  от МП „Социология със специализация Социални изследвания, анализи и проекти” и студентската Яна Андреева от МП „Бизнес психология и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

soc_c2d08_IMG_20191026_180439.jpg


soc_c2d08_IMG_20191029_102548.jpg


soc_c2d08_IMG_20191026_120257.jpg

Галерия снимки от Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност  ...