Катедра "Икономическа социология"

Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния

понеделник, 04 ноември 2019 14:00

През периода от 24.10.2019 г. – 30.10.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


soc_a4260_72891074_571551867008647_3548790082066448384_n.jpg


soc_a4260_74449153_946081799094577_759184157317267456_n.jpg


soc_a4260_75635876_2453112818278175_709981931097292800_n.jpgГалерия снимки от Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилнос ...