Катедра "Икономическа социология"

Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция

понеделник, 30 септември 2019 13:00

През периода 23.09.2019 г. – 29.09.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

soc_40678_1.jpeg


soc_40678_2.jpeg


soc_40678_3.jpeg


soc_40678_4.jpeg


soc_40678_5.jpg

soc_40678_6.jpeg

Галерия снимки от Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилнос ...