Катедра "Икономическа социология"

Онлайн публична лекция на тема "Закрила и интеграция на бежанци"

събота, 20 ноември 2021 11:08 /
Начало:
сряда, 01 декември 2021 9:00
Край:
сряда, 01 декември 2021 12:00
Място:
Teams
Подробности:

ПОКАНА

На 01.12.2021 г. от 09.00 ч. ще се проведе онлайн публична лекция на тема "Закрила и интеграция на бежанци". Събитието е организирано от катедра "Икономическа социология" на УНСС съвместно с Върховен комисариат на ООН за бежанците в България.

Линк за присъединяване - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q1N2M3MzgtOTdhMC00ZmYwLTk2NjgtZDIzODUyNzlkNmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%22ffa8a4aa-7e72-44da-94c6-226179551d10%22%7d

Уважаеми колеги, заповядайте! Ще се радваме да се включите в публичната лекция!

Катедра "Икономиеска социология"


soc_e9a41_Покана за лекция на 1 декември 2021 .jpgПрикачени файлове:

image/jpeg Покана за лекция на 1 декември 2021 .jpg - 111 KB