Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - втора сесия

сряда, 04 август 2021 13:31 /
Начало:
четвъртък, 07 октомври 2021 13:00
Край:
Място:
Зала 3073
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 3073.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се изпраща от научния ръководител на дипломанта на адрес sociology@unwe.bg в срок до 20.09.2021 (за явяване на защита на 07.10.2021).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес sociology@unwe.bg не по-късно от 2 седмици преди 07.10.2021 (до 23.09.2021).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 30.09.2021.

                                                                                                                                               От ръководството