Катедра "Икономическа социология"

Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

понеделник, 14 януари 2019 17:55 /
Начало:
Край:
вторник, 14 май 2019
Място:
eribarova@citub.net, ltomev@citub.net
Подробности:

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

КРЪСТЬО ПЕТКОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
 ОТ 1990 ДО 1997 Г.

 

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 

УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ

 

1.Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.

2.Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

3.Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

4.До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен или най-малко в пети курс за специалности , при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на :

А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;

Б  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;

В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;

Г. Индустриални отношения;

Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;

Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

5. Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури.  На 28.11. 2018 г. Изпълнителният комитет на КНСБ взе решение (Протокол № 8 /29.11.2018 г.) кандидатите за конкурса за 2019 година да имат възможност да работят по една от две теми по избор, в т.ч.:

 А. „Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения”

или Б. ”Последици за българската икономика и трудов пазар от „изтичане” на работна сила към други страни, основно към страни от ЕС/ЕИП”.

6. На същото заседание –на 28.11.2018 г. Изпълнителният комитет на КНСБ прие решение (Протокол №8/29.112018 г.)да стартира процедура по набиране на предложения за конкурса за 2019 год., като срокът за предложения и подаване на документи е 14.01. 2019 до 14.05.2019 год. Предлага се и в набирането на кандидати за конкурса да бъдат включени и студентските съвети към съответните университети и висши училища

Предложението, подадено от отделен кандидат трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:

-      автобиография или CV, с дата на раждане;

-  копие от удостоверение от висшето училище/научния институт за изучаваната специалност по магистърска програма  или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;

-    копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;

Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до

dalexieva@citub.net; cabinet@citub.net

7.Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 04.11 2019 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

8. В случай, че броят на подходящите кандидати, подали заявления за участие в конкурса в съответния срок не е достатъчен, ИК на КНСБ предоставя право на Ръководството на конфедерацията да обяви отново конкурса  през втората половина на май 2019 година, с нов срок за подаване на документите, но не по-късно от края на месец октомври 2019 г. Срокът за представяне на готовите разработки може да се промени, но следва да е не по-късно от средата на месец декември  2019 г.

9..Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 10 .02. 2020 г.Наградата по правило се връчва по правило на 17 февруари 2020 г., на тържеството за годишнината на КНСБ.