Катедра "Икономическа социология"

Втора национална докторантска конференция по социология

неделя, 07 октомври 2018 11:12 /
Начало:
петък, 22 март 2019 9:00
Край:
Място:
Софийски университет
Подробности:

ПРОГРАМА

9:15 – 9:30 Откриване на конференцията

 

9:30 – 9:45 – Жулиета Георгиева (ЮЗУ) – Жените-лидери в политиката, отбраната и сигурността: практическа реализация и предизвикателства

9:45 – 10:00 – Дискутант: гл.ас. д-р Елена Стойкова (СУ)

10:00- 10:15 Обща дискусия

 

10:15 – 10:30 – Христина Калиманова-Бехар (ПУ) – Медицинската деонтология и нейното осъществяване по време на мироопазващи операции в Афганистан

10:30 – 10:45 – Дискутант: доц. д-р Петя Славова (СУ)

10:45- 11:00 – Обща дискусия

 

11:00 – 11:15 – Кафе пауза

 

11:15 – 11:30 – Димитър Панчев (ПУ) - „Познавах лица, които изчезнаха във времето“ – бездомничеството като социоаналитичен проблем

11:30 – 11:45 – Дискутант: доц. д-р Светла Маринова (СУ)

11:45-12:00 – Обща дискусия

 

12:00-12:15 - Нина Денисова (СУ) - Морални измерения на потреблението: Светове на качеството в потреблението на „занаятчийски“ хляб в България

12:15-12:30 – Дискутант: доц. д-р доц. Кристиян Банков (НБУ)

12:30-12:45 – Обща дискусия

 

12:45: 13:30 – Обяд

 

13:30 – 13:45 – Росица Любенова (ПУ) – Социалистическият човек: два случая на наследена социална уязвимост

13:45 – 14:00 – Дискутант: гл.ас. д-р Мила Минева (СУ)

14:00-14:15 – Обща дискусия

 

14:15 – 14:30 Милена Васева (СУ) – Социални групи и функции на обществените зелени площи като публични пространства

14:30-14:45 – Дискутант: доц. д-р Светлана Христова (ЮЗУ)

14:45 – 15:00 – Обща дискусия

 

15:00 - 15:15 Кафе пауза

15:15- 16.30 Дискусия на тема*: Докторантурата по социология образователна степен и/или професионална социализация в науката?

 

Целта на дискусията е да формулира предложения за промени на модела за социализация на докторантите по социология в университетите и институтите в България. Необходимостта от промени е пряко свързана с подобряване на качеството на докторантските текстове, с реалната социализация в научния живот, и в крайна сметка с откриване на пътища за реализация в Академията. През последните 15-20 години докторската степен непрекъснато осцилира между позицията на трета и последна образователна степен и възможността за професионална реализация в науката. Превръщането на докторантурата в образователна степен обаче взе превес над възможностите за реализация в областта на научните изследвания, ако се съди по броя докторантски публикации, по броя на докторските защити, и по броя на реализиралите се в академията докторанти.

Националната конференция по социология възникна като инициатива заради все по-остро усещащото се напрежение между „двете форми“, под които съществува докторантурата. Второто издание на конференцията реши, освен да бъде форум, на който да бъдат представени и критично дискутирани докторантски текстове, да даде глас и на докторантското мнение, относно процеса на докторантстване. Как протича той? Какво може и трябва да се промени? Кои са добрите примери и практики, които следва да се насърчават?

Дискусията има за цел излъчи конкретни предложения за промяна, които да се насочат за обсъждане в социологическата общност, но и в конкретните катедри, факултети и университети.

 

  16:30-17:00 Обявяване на докторантските награди

 

 

 

 

 

 
Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (домакин), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Цели на конференцията:

Основните цели на конференцията, която за първи път бе проведена през 2017 г. и ще се провежда в бъдеще веднъж на всеки две години, са:

 

 • да  поддържа и развива национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;

 

 • да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;

 

 • да запълни липсващ към момента между-институционален форум за дискусии върху докторантската степен и провеждането на докторантски изследвания.

 

Формат на конференцията: Конференцията се провежда под формата на тематични научни сесии, които се определят след получаване на заявки за участие (разширени анотации). До участие се допускат докторанти, предали пълен текст на докладите си. Докладът представлява социологически анализ, който представя резултати от емпирично изследване. Всеки представящ има предварително определен дискутант – утвърден учен в областта на конкретното докторантско изследване. Ролята на дискутантите е да направят критичен прочит на предварително представения писмен анализ и на дискусията по него като формулират конкретни препоръки за по-нататъшната работа на докторанта по изследването.

 

Критерии за участие: До участие с доклади в конференцията се допускат настоящи докторанти (втора и трета година на обучение към момента на подаване на анотация за участие) и доктори по социология, защитили през последните две години (2017-2018), чиито докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/ или количествени методи. Допуска се и участието на докторанти от сродни социални науки (политически науки, социална антропология, етнология), при спазване на условието за представяне на проведено емпирично изследване.

 

Допускане до участие: До участие се допускат докторанти, преминали успешно през два етапа на подбор – предварителен и окончателен. Предварителният подбор се извърши въз основа на изпратена в срок разширена анотация на доклад (от 800 до 1000 думи). Окончателният подбор се извършва въз основа на изпратени пълни текстове на доклади (от 8000 до 10000 думи). Целта на предварителния подбор е да: 1) открои социологически аргументирани оригинални емпирични изследвания; 2) да определи тематичните сесии; 3) да насочи към избор на дискутанти и модератори. Целта на окончателната селекция е да покани за участие докторантите, които са подготвили пълни текстове на доклади. Докторантите, подали само разширени анотации за участие губят възможност за представяне на анализите си по време на конференцията.

 

Важни срокове:

 

 • 15 ноември  2018 г. - изпращане на разширени анотации

 

 • 30 ноември 2018 – публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти

 

 • 15 февруари 2019 г.– изпращане на пълните текстове на докладите

 

 • 25 февруари 2019 г. - публикуване на окончателната програма на конференцията

 

Награди: Една първа награда от 300 лв. и една втора награда от 200 лв. Средствата за наградите са осигурени от Софийски университет. Наградените получават и сертификат/ диплом, удостоверяващ получаването на наградата.

 

Публикация: Представители на институциите, организиращи събитието (хабилитирани и нехабилитирани лица), след предварителен подбор ще предложат подбрани доклади в различни тематични полета за публикация в Годишника на Софийски университет, книга Социология. Годишникът е реферирано издание на Университета, в което се публикуват статии и студии, след като са били рецензирани от утвърдени учени в областта.

 

Логистика: В деня на конференцията за участниците са предвидени две кафе паузи и студен обяд (сандвичи), осигурени от организаторите. Транспортните разходи са за сметка на участващите докторанти и/ или на техните институции.

 

Изисквания за подготовка на разширена анотация (800-1000 думи) и пълен доклад (8000-10000 думи).

 

Съдържание на анотацията:

 • заглавие на доклада;
 • постановка на проблема – какво се изследва; за кого/ какво подобно изследване е важно/ значимо/ необходимо;
 • теоретична и/ или емпирична аргументация, поясняваща изследователския предмет и задаваща концептуална рамка на изследването;
 • основни хипотези/ допускане (ако има такива) и/или работни хипотези, формулирани в хода на изследването;
 • методология – как се изследва посоченият проблем и каква е аргументацията, подкрепяща избраната методологическа рамка; как си кореспондират концептуалната и методологическата рамка;
 • кои са обекта и единиците на изследване/ наблюдение; каква е спецификата на социологическия терен (в т.ч. специфични етични проблеми на изследването, ако има такива);
 • източници на данни;
 • състояние на изследването – на какъв етап се намира работата на изследователя;
 • основни изводи, заключения (ако могат да бъдат посочени на етап подготовка на анотации);
 • посочени до две имена на утвърдени учени от България, различни от прекия научен ръководител и непосредственото научно обкръжение на докторанта, чиито коментари участниците биха искали да чуят/ получат по време на конференцията;
 • в текста на анотацията не трябва да присъства името на автора на анотацията, както и името на институцията, в която е докторант или е защитил.

 

До участие в конференцията ще бъдат допускани автори, чиито анотации съдържат посочените по-горе елементи и са социологически ориентирани като проблематика, концептуална рамка и изследователски подход.

 

Техническо оформление на анотацията:

 

Разширената анотация трябва да е в размер от 800 до 1000 думи, форматирана на шрифт Times New Roman 12, отстояние между редовете 1, отстояния на страницата: горе, долу, ляво, дясно – 2,5 см.; без отстояния между параграфите. Името на файла, съдържащ анотацията, трябва да съдържа първите две думи от заглавието, изписано на английски.

 

Разширени анотации (от 800 до 1000 думи) се изпращат до 15 ноември 2018 г. на електронния адрес на конференцията : PhDsociology@phls.uni-sofia.bg

 

Доклади:

 

Пълни текстове на докладите на допуснатите до участие докторанти се изпращат до 15 февруари 2019 г. Пълният текст на доклада трябва да е в размер между 8000 и 10 000 думи (без библиография, таблица и графики). Технически, текстът трябва да е форматиран по същия начин като анотациите. Съдържателно, пълните текстове на докладите трябва да съдържат същите елементи като анотациите, но представени в разгърнат вид. Пълните текстове трябва да съдържат още и разгърната аналитична част, библиография и графики и/или илюстрации (ако са приложими).

 

Подробна информация за събитието, както и изисквания за подготовка на разширените анотации и докладите ще намерите на фейсбук страницата на специалност Социология в СУ https://www.facebook.com/SociologySofiaUniversity/?fref=ts, както и на страницата на специалността в сайта на университета: http://phls.uni-sofia.bg/article/2280

И събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/254000355310709/?active_tab=about

 

Организационен и научен комитет на конференцията:

 

Софийски университет Св. Кл. Охридски (домакин):

Доц. Петя Славова

Гл. ас. д-р Вероника Димитрова

 

Институт за изследване на обществата и знанието:

Гл. ас. д-р Дона Пикард

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Гл.ас. д-р Петрана Стойкова

 

Нов български университет:

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Пламен Нанов

 

Университет за национално и световно стопанство

Гл. ас. д-р Михаела Мишева