Катедра "Икономическа социология"

Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС

петък, 08 декември 2017 7:38

На 29 ноември 2017 г. доц. д-р М. Стоянова, гл.ас. д-р Т. Кинева и студенти от Клуба на социолога взеха участие в Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики”, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”. На този форум си дадоха среща членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН - представители на бизнеса и на нашия университет, за да разискват проблемите на отговорния избор и социално отговорното поведение на бизнеса и академията. Разисквани бяха световните цели за устойчиво развитие и Стратегическия план 2015 плюс, който включва актуалните цели и задачи за България, както и колективните действия на мрежата.

В първото заседание бяха поставени за обсъждане въпроси, свързани с постигане на крайно необходимото и наложително сътрудничество между бизнеса и академията, предвид динамиката на живота и произтичащите от това трансформации. Представители от три фирми – КонтурГлобал Марица Изток 3, Овергаз Инк и Филип Морис България представиха свои оригинални практики на отговорни избори и на социално отговорно поведение. В следобедното заседание, Кръглата маса продължи с изясняване на проблема за отговорния избор при обучението, научните изследвания и практиките в нашия и в други български и чуждестранни университети. В този контекст доц. д-р М. Стоянова направи следното изказване (публикуваме целия текст).

„УНСС е редовен член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, защото университетското ръководство провежда социално отговорна политика по отношение на работещите и обучаващите се във всички образователно квалификационни степени. То е направило своя отговорен избор с обучаването на студенти и докторанти (в т.ч. и тези с увреждания) в корпоративно и социално отговорно поведение чрез поредица от учебни дисциплини в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики. 

В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две добри практики на социално отговорно поведение по отношение работата със студенти и докторанти с увреждания, с които е пряко ангажирана.

ОТНОСНО УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРОЕКТ. През периода 2012-2013 г. Ректорският съвет, с решение №22/26.09.2012 г., т.7, възложи на избран екип (доц. д-р М.Стоянова, ръководител, проф. д-р Хр. Христов, доц. д-р П.Кацамунска, доц. д-р С.Тодорова, Капка Палейкова) разработване на университетски проект, чиято основна цел беше да се разработи ръководство за работа с докторанти с увреждания.

В рамките на този проект екипът извърши следното:

Първо, бе направен диагностичен анализ на съществуващи дефицити за работа с докторанти и студенти с увреждания в УНСС, чрез провеждане на ЕСИ на тема „Създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти с увреждания в УНСС”. Екипът приложи три социологически метода – анкетен, дълбочинно интервю и метод на експертното мнение. Това изследване беше представително за социалната категория студенти и докторанти с увреждания – от общо 102 студенти и 1 докторант, обучавани в университета през учебната 2012-2013 г. Беше проучено мнението на 87 студенти и на единствения по това време докторант. Екипът изследва мнението на 15 експерта от различни институции – преподаватели и специалисти от публичната администрация на Агенцията за хора с увреждания, Софийска голяма община, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, МТСП и др., занимаващи се с проблемите на хората с увреждания. Проучен бе опита и на други университети у нас (СУ „Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Тракийския университет, ШУ „Константин Преславски”, РУ „Ангел Кънчев”, Нов български университет, Варненския свободен университет) и в чужбина (САЩ, Великобритания, Германия, Италия и Холандия) за работа с тази социална категория млади хора. Обобщени бяха резултатите в доклад до Ректорското ръководство и в брошура с анализ от ЕСИ, която за съжаление не е публикувана. Брошурата може да бъде предоставена в електронен вид за архива на настоящия форум.

Второ, на базата на установените дефицити в УНСС, на проученото експертно мнение, екипът разработи конкретни предложения в девет направления за подобряване на материалната, нормативната и социалната среда на студентите и докторантите с увреждания, а именно:

1. Прием на докторанти с увреждания – редовна и задочна форма;

2. Ангажираност на научните ръководители с докторанти с увреждания;

3. Обучение на докторанти с увреждания;

4. Подготовка и полагане на докторантски изпити;

5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания;

6. Комуникация с администрацията;

7. Доизграждане на архитектурната среда;

8. Ангажираност на Университетската библиотека;

9. Предложения за нормативната база, проектната дейност и екипната работа за работа с докторанти с увреждания.

Три от предложенията бяха пренасочени към Министъра на образованието и науката, за внасяне на промени в Закона за висшето образование, в частта за работа със студенти и докторанти с увреждания, дванадесет - за извършване на промени във вътрешно нормативната документация на УНСС и останалите предложения за подобряване на архитектурната среда, на работата с вътрешните институции, с преподавателите и със служителите, с кандидат-студентската и кандидат-докторантската кампания за хора с увреждания.

Трето, екипът разработи Наръчник за кандидат-докторанти с увреждания, който предостави на ръководството на УНСС. По това време бяхме първият държавен университет със собствен наръчник за работа с докторанти с увреждания. През 2016 г. Русенският университет „Ангел Кънчев” направи подобен. За съжаление този наръчник също не е публикуван, но може да бъде предоставен в електронен вид за архива на настоящия форум като доказателство за извършена научноизследователска дейност.

Четвърто, проектът приключи през 2013 г. с две номинации от Американска фондация за работа с хора с увреждания, а Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев получи плакет за провежданата университетска социална политика за социално отговорно поведение спрямо студенти и докторанти с увреждания.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В УНСС. Първата добра социална практика е обучението в докторантура, а втората – доброволчеството в УНСС.

1. Обучението в докторантура - през периода 2012-2016 г. незрящата студентка, магистър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова.

През 2013 г. в катедра „Публична администрация и регионално развитие” е зачислен вторият докторант Минко Савов (глухоням), с научен ръководител проф. д-р Христо Христов, а през 2016г. – третият – Стоян Димитров (незрящ) отново в катедра „Икономическа социология”, с научен ръководител проф. д.с.н. Георги Найденов.

2. Възстановяване на доброволческата традиция в УНСС. Диагностичният анализ от емпиричното социологическо изследване ни помогна да разкрием, че съществува ниша, по отношение осигуряване на специална, допълнителна грижа и помощ за студентите и докторантите в УНСС, свързана с учебния процес. Така се роди идеята за доброволчеството в УНСС. В рамките на проекта, през м. юни 2013 г., екипът организира обучение и проведе изпит на студенти от различни специалности за доброволци в/от УНСС.

На 24 юни 2013 г. организира Ден на доброволеца в/от УНСС (първи формат), в който 56 доброволци получиха своите сертификати, връчени им от ексминистър Минчо Коралски, проф. д.ик.н. Стати Статев и зам. ректора по НИД – проф. д-р Валентин Гоев.

Сформира се студентска група на доброволци в/от УНСС, която се оказа втората в историята на УНСС – първата е създадена преди повече от 90 г., по времето на Свободния университет (20-те г. на ХХ в.). Екипът направи предложение на Студентския съвет да организира по-нататък работата на доброволците, предостави им цялата документация, но за съжаление това не се случи.

Доброволци от специалностите „Социология” и „Икономическа социология”, членове на Клуба на социолога извършваха полезна доброволческа дейност, преди тяхното дипломиране. Например трима от тях помагаха на състудентката си Магдалена Георгиева (параплегиг), двама – осигуряваха помощ и подкрепа на първата докторантка с увреждания на катедрата - Силвия Дацин (незряща), трима оказваха съдействие на чуждестранни студенти обучавани при нас по програма „Еразъм” и др.

През периода 10-17 ноември 2016 г., чрез Центъра за социологически и психологически изследвания при катедра „Икономическа социология” беше организиран втори формат на обучението за доброволци в/от УНСС. На 17 ноември 2016 г. за втори път беше проведен Ден на доброволеца в/от УНСС под мотото „Доброволчество и добротворчество – кауза на студенти и преподаватели от УНСС”. На този ден Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на нови 46 доброволци в/от УНСС. Седем от тях бяха включени в инициативата на Омбусмана на РБ – г-жа Мая Манолова – „Великден за всички”; 25 взеха участие в даряване на книги за възстановяване на читалище „Надежда” в с. Белокопитово – Шуменска област; през новата учебна 2017-2018 г. двама от доброволците са социални асистенти на студент от 1 курс, специалност „Социология” - Стефан Велц (параплегиг). Денят на доброволеца, предизвика голям интерес и намери отзвук в публичното пространство. Гл. ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология” направи публикации по повода на сайта на университета и на катедрата и статия в списание „Социология и икономика”. Получихме поздравителни адреси от възпитаници на УНСС с увреждания с изразена благодарност към университетското ръководство, както и от различни институции (от Съюза на учените, секция „Социология”, Софийска голяма община, Енория и духовно-просветен център при храм „Свети  Архангел Михаил” и др.), които с удоволствие ще предоставим за архива на настоящия форум.

В залата присъстват и студенти - доброволци от специалност „Социология”, членове на Клуба на социолога, които ще споделят мотивацията си да станат доброволци в/от УНСС и ще представят своя опит. Това са Яна Андреева, Теодор Младенов и Севдалина Механджийска.

В заключение този форум е значим и полезен, най-малкото със следното. На първо място, защото организаторите осъществиха среща на представители на бизнеса и академията, които да представят своите концепции за отговорността и своя практически опит в осъществяването на социално отговорно поведение. Подадоха си ръце за съвместна работа. Информираха се за постигнатото и за предстоящото пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, чийто член е нашият университет. На второ, защото стана възможно в рамките на университета да се разпознаят и обменят опит – тези, които в момента работят в тази област и тези, които вече са разработили и реализирали добри практики. На този форум стана ясно, че е много важно да се обединят усилията и да се работи екипно, а не на парче; да популяризираме добрите практики на УНСС за повишаване на неговия имидж и доверие в обществото (опитът на НБУ и СУ”Климент Охридски” е положителен в това отношение). На трето място, защото заедно, обединени в социална мрежа, можем да разработим предложения за усъвършенстване на отговорния избор, на социално отговорното поведение и на социално отговорната мисия на всеки от нас (преподаватели, докторанти, студенти, служители и представители на бизнеса), да ги разпространяваме и да ги реализираме на практика. Това е необходимо, защото живеем в сложно време, в кризисно време, в което „простотата е загърбена от простотията”, а субкултурата – изпреварваща и завладяваща  широки  социални слоеве. Налице е упадък на духовността, срив на ценностите, на доверието (говори се за „краят на доверието”), още повече упадък на моралните ценности, каквато ценност е отговорността/дълга (личната и социалната отговорност) и дълга на всеки от нас към другия до себе си в семейството, приятелския, роднинския и професионалния кръг, и към обществото като цяло. На четвърто място, предстои да се реализира една нова идея на Ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев – създаване на Център по добротворчество в УНСС – с дневна занималня за почасово гледане на деца на преподаватели, служители, докторанти и студенти, заети в УНСС, за която ще са необходими усилията на много хора, надявам се и на голяма част от тук присъстващите.”

soc_a023d_Kragla masa - 1.JPG

В изказването си гл.ас. д-р Т. Кинева акцентира вниманието върху необходимостта от осигуряване на широка публичност на всички инициативи и достижения, които разкриват социално отговорно поведение (публикува се цялото изказване): „Дискутираната днес тема за отговорния избор е от изключителна важност, защото провокира чувството ни за дълг, за грижа и отдаденост, за готовност да правим добро, да възпитаваме в добро и да откриваме доброто в другите около нас. Сигурна съм, че ако доброто и добротата изпреварват озлобеността и отмъстителността, животът ни  ще бъде по-добър, а напредъка в обществото по-голям. В този контекст, бих искала да подчертая, че публичното представяне на всички добри практики, споделени днес на кръглата маса ни обогатяват и вдъхновяват, дават ни увереност да мотивираме и стимулираме социално отговорно, морално поведение. Затова е наложително чрез различни публикации в медиите, в научните списания и пр. идеите ни да достигат до съзнанието на все по-широк кръг хора не само в университета. Бих посочила като добра практика в това отношение, активното отразяване на инициативите, които сподели доц. д-р М.Стоянова. За всяка една от тях е направена публикация в сайта на УНСС (www.unwe.bg), а именно:

- 19 април 2013 – УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти.

- 22 април 2013 – УНСС произведе първите 57 доброволци-социални асистенти.

- 11 май 2016 – Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология.

- 16 ноември 2016 – Обучение по доброволчество.

- 18 ноември 2016 – В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци.

- 21 ноември 2016 – Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати.

- 8 март 2017 – УНСС е сред партньорите на кампанията „Великден за всеки“.

В списание „Социология и икономика”, бр. 4-2016 бе публикувана статия „Доброволчество и добротворчество – кауза на студенти и преподаватели от Университета за национално и световно стопанство”.

Всички тези инициативи са социални иновации и за тяхната социална роля и значимост публичното пространство следва да бъде наситено."

soc_7b15a_Kragla masa - 2.JPG

На кръглата маса с изказване участваха и студенти-доброволци в/от УНСС – студенти от специалност „Социология” – Яна Андреева, Теодор Младенов, Севдалина Механджийска. Председателят на Клуба на социолога Яна Андреева сподели: „Както вече бе споменато отговорният избор, който правим трябва да ръководи нашия живот. Изборите ни формират като личности, които си взаимодействат със заобикалящата среда. Да станеш доброволец е един важен и изключително отговорен избор, защото това означава да вярваш в каузата, която си избрал. Като доброволец ти се съгласяваш да даряваш своя труд на нуждаещите се безвъзмездно. В замяна на това получаваш голямо удовлетворение и нови знания и опит. Смятам, че доброволчеството е начин на мислене. Затова аз и мои колеги, с които споделяме този начин на мислене се включихме в обучението за доброволци в УНСС. И до днес помним вълнуващото събитие – Деня на доброволеца, когато лично нашият Ректор – проф.д.ик.н. Стати Статев и Зам. декана по НИД на нашия факултет - доц. д-р Мария Стоянова ни връчиха сертификатите. Скоро след това бяхме официално поканени да се включим в благотворителната инициатива на Омбудсмана г-жа Мая Манолова „Великден за всеки”. Участвахме в събирането на дарени хранителни продукти на територията на големи вериги магазини, които да бъдат  предоставени на възрастни хора, за да могат и те да посрещнат празника с усмивка. Изпитваме истинско чувство на гордост, че сме помогнали. Горди сме и затова, защото всеки от нас получи лично благодарствено  писмо за участието ни от Омбусмана на страната ни, а това е положителен имидж за нашата  специалност и особено за нашия университет.” 

Гл.ас. д-р Тодорка Кинева

Галерия снимки от Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите пра ...