Резултати от търсене за учебни планове

Страници

22 results found
Докторски програми 17.9.2021 г. ... докторанти по индивидуалните им учебни планове. В доклада се посочват и докторантите, които не са представили отчет за съответния тримесечен период.   Приложения: 1.Образец на тримесечен/годишен отчет   График на курсове по дисциплини от блок А УНСС ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 29.7.2021 г. ... в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят. Улеснени и ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... от бизнеса; > Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център; > Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти; > Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели; > Успешна ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... по индивидуалните им учебни планове. В доклада се посочват и докторантите, които не са представили отчет за съответния тримесечен период.   Приложения: 1.Образец на тримесечен/годишен отчет   График на курсове по дисциплини от блок ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... съвети. Те подготвят учебни планове и графици на часовете, които училищните настоятелства могат да приемат. Представителните организации от образователната мрежа също представляват училищните съвети при преговорите с правителството. Всяка организация ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... и експерти; Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.   Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) Проф. Стати Статев, говори за проекта "Дигитализация на икономиката в ...
ОНС "Доктор" 30.7.2021 г. ... г., да приведат индивидуалните си учебни планове в съответствие с новите нормативни изисквания.  ДИПЛОМИРАНИ ДОКТОРАНТИ НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ на докторантите, дипломирани по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... в общи инициативи като: Обсъждане на нови учебни планове и програми за обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... обучение се извършва по утвърдените и действащи учебни планове за редовна форма на обучение за същата образователно-квалификационна степен и специалност, но с намален хорариум – 30 на сто от хорариума за редовно обучение. (6) Организацията на обучението за специалност "Право": 1. се ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... "Икономическа социология" се стреми да актуализира учебните си планове с цел да повиши качеството на обучението, което предлага и да отговори на предизвикателствата пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... . Обучението в РЦДО – Хасково се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит ...
Проекти 9.6.2021 г. ... № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ (01.06.2018 - 30.06.2019)   2017 BG05M9OP001-4 ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... УНСС. Обучението се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... са равнопоставени по отношение на учебни планове,брой кредити и дипломи. Лекциите и изпитите са съобразени с факта, че обучаемите работят и се провеждат в делнични дни след 18.00 часа и през уикендите също. Въпрос: Как се дипломират магистрите – с Държавен изпит ...
История 3.2.2012 г. ... г., когато са разработени и първите учебни планове по специалността, първите университетски курсове и учебници по политология. От самото си създаване до сега ръководител на катедра “Политология” е проф. д-р Георги Недев Янков. Специалност “Политология” в УНСС се ...
История 3.9.2012 г. ... (квалификационни характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика. Бакалавърската специалност “Икономика на ...
История 3.10.2017 г. ... действащите през този период учебни планове и програми са разработени в тясно сътрудничество с два от най-изявените центрове за обучение по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - хабилитират се петима преподаватели, включително двама професори. По настоящем в катедрата работят ...
За факултета 12.5.2017 г. ... се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с потребностите на практиката и високите европейски образователни стандарти. Те комбинират фундаментална, широкопрофилна и специализираща подготовка на випускниците по ...
За факултета 19.9.2017 г. ... за този стремеж са разработените учебни планове и програми, по които се обучават студентите. Тези планове и програми са резултат на задълбочени изследвания на нашите и чуждестранни традиции, опит и насоки за развитие на съответните области. Разработени са с участието на ...
Индивидуален учебен план 21.9.2021 г. ... НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ Професионални направления: 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 3.6. ПРАВО 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... усилията върху университетски програми и учебни планове, съобразени с образователните потребности на студентите, ефективното развиване на техните умения и компетенции, изискванията на работодателите и динамиката на пазара на труда. Във връзка с това ще се насърчава разработването на ...