Резултати от търсене за учебни планове

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

20 results found
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... търсени от бизнеса; > Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център; > Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти; > Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели; > Успешна реализация на ...
Докторанти 15.12.2020 г. ... на редовните докторанти по индивидуалните им учебни планове. В доклада се посочват и докторантите, които не са представили отчет за съответния тримесечен период.   Приложения: 1.Образец на тримесечен/годишен отчет   График на курсове по дисциплини от блок А УНСС организира ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... представляват училищните съвети. Те подготвят учебни планове и графици на часовете, които училищните настоятелства могат да приемат. Представителните организации от образователната мрежа също представляват училищните съвети при преговорите с правителството. Всяка организация има също свои ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... и експерти; Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.   Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) Проф. Стати Статев, говори за проекта "Дигитализация на икономиката в среда на ...
ОНС "Доктор" 27.1.2021 г. ... на 04.05.2018 г., да приведат индивидуалните си учебни планове в съответствие с новите нормативни изисквания.  ДИПЛОМИРАНИ ДОКТОРАНТИ НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ на докторантите, дипломирани по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... в общи инициативи като: Обсъждане на нови учебни планове и програми за обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... обучение се извършва по утвърдените и действащи учебни планове за редовна форма на обучение за същата образователно-квалификационна степен и специалност, но с намален хорариум – 30 на сто от хорариума за редовно обучение. (6) Организацията на обучението за специалност "Право": 1. се ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... "Икономическа социология" се стреми да актуализира учебните си планове с цел да повиши качеството на обучението, което предлага и да отговори на предизвикателствата пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... – Хасково се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит ...
Проекти 9.6.2021 г. ... , „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ (01.06.2018 - 30.06 ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... Обучението се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... които са равнопоставени по отношение на учебни планове,брой кредити и дипломи. Лекциите и изпитите са съобразени с факта, че обучаемите работят и се провеждат в делнични дни след 18.00 часа и през уикендите също. Въпрос: Как се дипломират магистрите – с Държавен изпит или ...
История 3.2.2012 г. ... г., когато са разработени и първите учебни планове по специалността, първите университетски курсове и учебници по политология. От самото си създаване до сега ръководител на катедра “Политология” е проф. д-р Георги Недев Янков. Специалност “Политология” в УНСС се ...
История 3.9.2012 г. ... (квалификационни характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика. Бакалавърската специалност “Икономика на ...
История 3.10.2017 г. ... действащите през този период учебни планове и програми са разработени в тясно сътрудничество с два от най-изявените центрове за обучение по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - хабилитират се петима преподаватели, включително двама професори. По настоящем в катедрата ...
За факултета 12.5.2017 г. ... се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с потребностите на практиката и високите европейски образователни стандарти. Те комбинират фундаментална, широкопрофилна и специализираща подготовка на випускниците по ...
За факултета 19.9.2017 г. ... за този стремеж са разработените учебни планове и програми, по които се обучават студентите. Тези планове и програми са резултат на задълбочени изследвания на нашите и чуждестранни традиции, опит и насоки за развитие на съответните области. Разработени са с участието на ...
Индивидуален учебен план 16.3.2021 г. ... НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ Професионални направления: 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 3.6. ПРАВО 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... върху университетски програми и учебни планове, съобразени с образователните потребности на студентите, ефективното развиване на техните умения и компетенции, изискванията на работодателите и динамиката на пазара на труда. Във връзка с това ще се насърчава разработването ...

Новини

31 results found
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 23.7.2021 г. ... в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят. Улеснени и дигитализирани са ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят. Новият корпус на УНСС, ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база.“ Доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... /СВО/ 2021-2030: „Включване във всички учебни планове на дисциплини и на практическо обучение по нови дигитални технологии като изкуствен интелект (AI), добавена реалност (AR), изкуствена реалност (VR) и др., както и на базово обучение за  развиване на умения за алгоритмично ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Електроенергийния системен оператор 22.4.2021 г. ... , консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти. УНСС беше сред първите университети, които изградиха изцяло онлайн работен процес за учебната дейност. Чрез системата „Уеб ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... реалност и търсени от бизнеса; Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център; Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти; Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели; Успешна реализация на пазара на ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове. Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за включване в до два допълнителни курса ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... ще имат проактивна роля при изготвяне на нови учебни планове и програми. Инициативата е насочена към установяване на трайно партньорство между науката, висшето образование и държавната администрация ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... , „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ от Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 ...
ИСК при УНСС с нов проект по програмата Еразъм + 17.5.2018 г. ... на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“. Проектът е насочен към едно от предизвикателствата пред преподавателите – използването на ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.9.2017 г. ... на Първа работна група "Развитие на учебни планове по ядрена сигурност" и ръководи няколко от заседанията. Заседанието на Първа работна група Първата презентация на първото пленарно заседание беше на проф. Димитров с главна тема - успешното дипломиране на ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... на Първа работна група "Развитие на учебни планове по ядрена сигурност" и ръководи няколко от заседанията. Заседанието на Първа работна група Първата презентация на първото пленарно заседание беше на проф. Димитров с главна тема - успешното дипломиране на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... актове на ЗПУО в професионалното образование; Нови учебни планове и нови учебни програми. Докладът на г-жа Емилия Иванова предизвика оживена дискусия Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия - София, представи доклад на тема "Дуалното образование в професионалните училища ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 20.11.2020 г. ... знания и умения за зелен бизнес; Разработване на GreenB учебни планове и модули; Обогатяване със зелени практики на обучението в ЕС ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... сила на пазара на труда, внедряване на новоразработените учебни планове и програми на УНСС в съответствие с изискванията и развитието на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите и работодателите. Това са част от приоритетите в Меморандума за сътрудничество между УНСС и Българската стопанска ...
Бакалаврите от „Бизнес икономика“ също взеха дипломите си 30.11.2015 г. ... обучението в най-добрите европейски университети. Нашите учебни планове и програми заимстват най-добрите практики, а и по-голямата част от преподаватели са специализирали в такива университети, добави той. Той пожела на абсолвентите да се ръководят от принципа: „Мисли локално, действай глобално.” Вие ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др. Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.ик.н. Стати Статев, Хуан Карлос Пералехо Серано, Биляна Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков Партньорство при научни ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... по проект BG051P001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите проф. Статев открои ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите проф. Статев открои ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... . Доц. Иван Стойчев Към първите учебни планове и нетрадиционните дисциплини се върна в приветствието си проф. д-р Евгения Делчева от катедра „Публична администрация“, ръководител на магистратурата. Тя се спря на настъпилите промени и бъдещото развитие на магистърската програма ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... на функциониращата учебна документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики, учебни програми)“. Реализацията й е дело на 23 експерт-анализатори от катедрите и звената в УНСС, които отговарят за обучението на студентите от професионално направление ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... катедри и ще бъде форма за електорен обмен както на учебни планове и програми, така и на магистърски, докторски разработки и т.н. Във връзка с устойчивстта на проекта бе представена и новата програма по бизнес администрация, специализация „Висше ръководство”. Доц. д-р Надя Миронова, научен ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... катедри и ще бъде форма за електорен обмен както на учебни планове и програми, така и на магистърски, докторски разработки и т.н. Във връзка с устойчивстта на проекта бе представена и новата програма по бизнес администрация, специализация „Висше ръководство”. Доц. д-р Надя Миронова, научен ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... на студентите да се обучават както по специализирани учебни планове, така и по една съвместна магистърска програма, подчерта проф. Павлова. Преди пет години ръководството на УНСС подходи стратегически, като реши да създаде нов факултет, който да бъде приложно ориентиран към научни области, пряко свързани с ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... организации, актуализирането на бакалавърските учебни планове в професионално направление „Икономика“, обогатяване на учебното съдържание и методиката на обучение за постигане и поддържане на по-добър баланс между общотеоретичните и практико-приложните аспекти на изучаваните дисциплини чрез ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... организации, актуализирането на бакалавърските учебни планове в професионално направление „Икономика“, формирането на нови поднаправления в съзвучие с нуждите на бизнеса, както и тяхната диверсификация. Предвижда се също обогатяване и преструктуриране на учебното съдържание и методиката на ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... обучение на студентите в специалността: усъвършенствани учебни планове, нови дисциплини, контакти с бизнеса, електронизация в счетоводството. В аула "Максима" Не забравяйте своя университет, който е № 1 сред висшите училища в страната, напомни проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... проекти, свързани със стажовете, разработване на нови учебни планове и програми в пряк диалог с бизнеса, каза ректорът на УНСС ...

Предстоящо

2 results found
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия. Проектът е насочен към едно от предизвикателствата пред преподавателите ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 30.6.2014 г. ... дейност: v  Обсъждане и приемане на нови учебни планове и квалификационни характеристики на  магистърски планове на катедра „Финанси“; v  Предложение от ръководството на катедра „Финанси“ за избор на хонорувани преподаватели и възлагане на лекционни часове на нехабилитирани ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене