Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 22 декември 2018 16:49

Наука

Катедра „Икономическа социология” поставя развитието на социологическата наука като основен приоритет в дейността си. Научно-изследователската дейност на катедрата е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на икономическата и други сродни обществени науки, така и с потребностите на обществото от социологическо и икономическо изследване, анализ и прогнозиране на нови явления, процеси, тенденции.

Целта ни е да създаваме и разпространяваме адекватни на времето интелектуални изследователски продукти, чрез които да съдействаме в развитието на динамични и устойчиво развиващи се икономика и общество; да стимулираме обогатяването на академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието; да отговорим на високи критерии за творческо развитие на катедрения академичен състав.

Работим в колегиална среда на взаимна съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на хора и идеи. Радеем за издигане на престижа и самочувствието на катедрения академичен състав като учени и университетски преподаватели с уникален принос в социологическата наука и общественото развитие. Изграждаме здрава връзка на социологическото образование, което даваме с бизнеса, държавата и обществото като цяло.

Активно разработваме изследователски и приложни проекти, приоритетни за съвременното глобализирано информационно общество.

В научната ориентация на катедра „Икономическа социология” основният акцент е върху изучаването, водещо от позициите на социологическото, икономическото и психологическото теоретично познание, на актуалните проблеми на развитието и проблемите на икономиката на макро- и на микроравнище, в обществения и в частния сектор, върху социологическото знание за икономиката и за икономическия живот. Изследваме възможностите на социологическата теория и метод като ядро на интердисциплинарен подход към съвременните явления, процеси и тенденции. 

Научната ориентация на катедра „Икономическа социология” е отразена в богатството от индивидуални и колективни научни публикации, научни проекти, научни прояви на членовете на катедрения академичен състав

Научно-изследователските и научно-приложните приноси на преподавателите от катедрата ги правят търсени и предпочитани висококвалифицирани изследователи и експерти в публични, частни и неправителствени организации; агенции за социологически, маркетингови и рекламни изследвания; в средства за масово осведомяване и в звена за връзки с обществеността; във фирми и корпоративни структури; в университети и научноизследователски центрове у нас и в чужбина.