Катедра "Икономическа социология"

Проект Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност
Обновено: четвъртък, 31 декември 2020 14:25

Публикации, свързани с проекта

Списък на научни публикации, свързани с проекта:

Статии:

Andrey Nonchev, Marieta Hristova. Segmentation of Returning Migrants. Economic Studies, 2/2018.

Irena Zareva. Policies for encouraging the return of Bulgarian migrants to Bulgaria. Economic Studies, 2/2018.

Irena Zareva. The returning migrantseffects on the labour market in Bulgaria. Economic Studies, 2/2018.

Maria Bakalova, Mihaela Misheva. Explanation of economic rationality challenged: contemporary return migration to Bulgaria. Economic Studies, 2/2018.

Vesselin Mintchev, Venelin Boshnakov. The choice of Bulgarian migrants – stay or leave again? Economic Studies, 2/2018.

Andrey Nonchev, The Remigration: Causes and Sustainability (The Bulgarian Case). Economic Studies, 1/2019.

Venelin Boshnakov, Future Plans of Bulgarian Circular Migrants: Empirical Evidence from Bus Travelers, Economic Studies, 1/2019.

Irena Zareva, Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria, Economic Studies, 1/2019.

Мария Бакалова, Михаела Мишева, Устойчивост на завръщането и ре-миграция: перспективите на завръщащите се в България, Списание на БАН, кн. 2/2019.

Мария Бакалова, Теоретизиране на завръщането: от икономическа рационалност към емоционална рефлексивност, Научни трудове на УНСС, том 3/2019.

Андрей Нончев, Мариета Христова. Стратификация и социална мобилност на завръщащите се мигранти. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, София, 2021.

Венелин Бошнаков. Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, София, 2021.

Веселин Минчев. Влияние на възнагражденията на наетите в чужбина и на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, София, 2021.

Михаела Мишева, Антоанета Гетова, Мария Бакалова. Възможности за измерване на реинтеграцията на завръщащите се мигранти в България. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, София, 2021.

 

Колективна монография:

Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност. Издателски комплекс – УНСС, София, 2020.

 

Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 28 февруари 2020: Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи. Издателски комплекс – УНСС, София, 2020.

 

Кратък аналитичен доклад с основни констатации, изводи и резултати от проекта:

Завръщащите се мигранти: стратификация и сегментация на икономическата мобилност. Резултати, изводи, препоръки. Издателски комплекс – УНСС, София, 2020.

 

Информация и резултати от проекта са представени на следните научни форуми или посещения в научни организации, самостоятелно от всеки член на екипа или в колектив:

- Международен научен семинар на тема „To return or not to return. Different mobility strategies of migrants“, организиран съвместно с Университета на Валенсия и проведен на 27 септември 2017 г. във Валенсия, Испания.

- Международната научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи”, специален панел „Завръщащите се мигранти: българския опит“, организирана от Институт за икономически изследвания при БАН и проведена на 29-30 ноември 2018 г. в София в Голямата зала на Института.

- Научна конференция „Предизвикателства пред социологията: 30 години след началото на пост-комунистическата трансформация в България“, БСА, СУ „Св. Климент Охридски“, 11 декември 2019 г., участие с постер.

- Научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“, организирана от катедра „Икономическа социология“ към Университет за национално и световно стопанство и проведена на 28 февруари 2020 г. в Малка конферентна зала на УНСС.

 

Проектът в интернет:

Уеб-сайт на проекта – http://remigrants.tys-software.com/

Информационна онлайн база по проблемите на миграциите – http://remibg-platform.tys-software.com/