Катедра "Икономическа социология"

ОНС ДОКТОР
Обновено: вторник, 04 декември 2018 15:13

Кандидат-докторантски изпит


Приемът на докторанти в специалност „Социология“ се осъществява чрез конкурс. Конкурсният изпит се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки за всяка част.

Конкурсният изпит се провежда от комисия, която включва трима преподаватели − хабилитирани лица или лица, притежаващи образователна и научна степен „доктор”, в рамките на професионалното направление на конкурса.

Писменият конкурсен изпит се състои от два модула. Изпитната програма включва две части. Те обхващат цялата материя, която е предмет на конкурсния изпит.

Първият модул на конкурсния изпит предвижда писмено развиване на тема по въпрос от първата част на изпитната програма.

Вторият модул изисква написване на научно социологическо есе по тема, свързана с втората част на изпитната програма.

Кандидат-докторантите избират и разработват една от три предложени от изпитната комисия теми за научно социологическо есе. Те са свързани с трите тематични блока въпроси, включени във втората част на изпитната програма. 

Писменият изпит е анонимен. Той продължава 4 (четири) астрономически часа общо за двата модула.

До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не по-ниска от „много добър” (4,50). Устният изпит се провежда под формата на събеседване с кандидат-докторанта по развитата от него писмена тема и разработеното научно есе.

За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и от устния изпит не по-ниска от „много добър” (5,00).

 

Можете да изтеглите ИЗПИТНА ПРОГРАМА за кандидат-докторантски конкурсен изпит по научна специалност „Социология” тук:


Прикачени файлове:

application/pdf Изпитна програма за провеждане на конкурсен изпит за прием на докторанти в специалност Социология.pdf - 272 KB