Катедра "Икономическа социология"

Национален конкурс за есе
Обновено: петък, 26 ноември 2021 16:23

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” В УНСС

 

1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.

 

2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2021-2022 (ученици в 12 клас).

      

3. На първенците от конкурса се признава оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“.

 

4. Участниците в конкурса разработват есе съгласно „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема“ (вж. „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема” – http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/10481/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-2021.html), приети от Ректорския съвет на УНСС.

 

5. Конкурсът се провежда в два кръга. Подаването на есета за участие в първи кръг приключва на 31.03.2022 г. Подаването на есета за участие във втори кръг завършва на 31.05.2022 г.

 

6. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

 

7. Темите за разработване на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2022 са:

  • Пандемия и обществени предизвикателства 
  • Социалните рискове пред съвременното общество  

 

8. Кандидатите избират една от посочените теми, по която разработват есе.

 

9. Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2022 г., за вторият кръг до 31.05.2022 г.

 

10. Участниците в конкурса трябва да изпратят заедно с есето декларация (образец на декларацията е качена на http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/10481/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-2021.html), че завършват средното си образование през учебната 2021/2022 г. и да посочат училището, в което се обучават.

 

11. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по учебната дейност.

 

12. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:

  • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
  • целенасочена и задълбочена аргументация;
  • структурираност на изложението;
  • стилова и езикова грамотност.

 

13. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.04.2022 г. за участниците в първи тур и до 20.06.2022 г. – за участвалите във втори тур.

 

14. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на УНСС.

 

15. На първенците в конкурса се издава сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология”.

 

16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.

 

17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

 

18. Ако кандидатите желаят да кандидатстват и за други специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.

 

19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС през учебната 2022-2023 г. нямат право да участват в Националния конкурс:

  • Чуждестранни граждани от страни извън ЕС;
  • Лица, които излежават присъди към началото на учебната година;
  • Лица, които са студенти в същото или друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

 

20. Първенците в конкурса, на които е издаден сертификат, не се освобождават от такси при кандидатстване и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит.

 

Прикачени файлове:

application/msword КСК 2022-2023 - Формуляр за участие.doc - 219 KB

application/msword КСК 2022-2023 - Декларация.doc - 52 KB