Катедра "Икономическа социология"

20 години специалност „Социология” в УНСС

вторник, 22 май 2018 10:03

На 15 май 2018 г. в Голямата конферентна зала на УНСС студентите от специалностите „Социология” и „Икономическа социология и психология” организираха честване на 20 годишния юбилей на специалност „Социология” в УНСС. Инициатор на събитието е Клубът на социолога при катедра „Икономическа социология”, а форматът е кръгла маса на тема „20 години специалност „Социология” в УНСС”.

Студентският форум откри председателят на Клуба на социолога Камелия Маринова. Тя поздрави всички присъстващи с 20-та годишнина на специалност „Социология”, пожела много успехи и възход на специалността и катедрата и представи гостите на форума. Гости на тържественото честване бяха зам. ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за изследване на обществата и знанието – проф. д.с.н. Таня Неделчева, проф. д.с.н. Марияна Драганова, доц. д-р Кирил Киртиков, доц. д-р Станка Добрева, гл.ас. д-р Петя Илиева, гл.ас. д-р Дона Пикард, от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – проф. д.с.н. Соня Илиева, гл.ред на електронно списание „SocioBrains“ и студенти и докторанти от катедрата, от УНСС, от Шуменския университет и от ЮЗУ „Неофит Рилски” и др.

soc_ae108_c8281_соц1.jpg

Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“,

доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение,

доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет,

и Камелия Маринова, председател на Клуба на социолога (отдясно на ляво)

Студентите получиха институционални поздравления за организираното от тях събитие. В приветственото си слово зам. ректорът доц. д-р Стела Ралева отправи поздравления от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ректорското ръководство по случай 20 години на специалност „Социология” в УНСС. Тя подчерта: ”има много символика в това, че млади хора на по 20-24 г. организират честване на кръгла 20 годишнина на своята специалност. Обикновено поканите към ръководството на УНСС, за подобни научни форуми, са от ръководствата на катедрите. За тази кръгла маса ние бяхме приятно изненадани – поканата и програмата имаха други автори – студентите социолози. Приятна и затрогваща изненада. Според нас това е израз на тяхната самоиндентификация със специалността и катедрата, публично изразена на този празничен ден, както и израз на почит към историята, завоюваните успехи и традициите на катедрата. От социология се нуждаем всички, защото е науката, която обяснява случващите се реалности в обществото не повърхностно, а многопластово и многоаспектно. За да получиш висше социологическо образование и придобиеш способности да правиш задълбочени социални анализи се изисква сериозна подготовка, резултат на 4-5 годишна съвместна работа на студенти и преподаватели по време на обучението в специалността.” Доц. Ралева пожела на студентите, докторантите и преподавателите, по случай 20 години на специалност „Социология”, усърдна работа за успешна предстояща акредитация на специалността през следващата учебна година.

Доц. д-р Лилия Йотова, декан на ОИФ, приветства студентите, докторантите и преподавателите в катедра „Икономическа социология” с 20 годишния юбилей на специалност „Социология” в УНСС. Подчерта, че инициативата на Клуба на социолога да отбележи 20 годишнината на специалността е не само похвална. Тя е показателна за това, че студентите са мотивирани да се обучават в тази специалност, стремят се да умножават нейните успехи и достижения, да ги правят публично достояние и да повишават престижа на специалност „Социология” всред академичните среди и в обществото. Даде висока оценка на извънаудиторната активност на студентите социолози и заяви, че Клубът на социолога е най-активната катедрена структура в рамките на нашия факултет. Доц. Йотова сподели, че е завършила профил „Социология” в ранните години на съществуването на катедрата и днес се чувства и в личен план съпричастна на 20 годишния юбилей на специалността.

Ръководителят на катедра ”Икономическа социология” – доц. д-р Андрей Нончев посочи, че за 40 години съществуване катедра „Икономическа социология” извървя дълъг път в процеса на създаване, развитие и утвърждаване на две специалности по икономическа социология и социология. Специалност „Социология” е създадена през 1997-1998 г., в отговор на Единните държавни изисквания за различните специалности в България, съгласно които стана преименуване на специалност „Икономическо социология” в „Социология”. По това време в катедрата се създаде и специалност „Икономика” със специализация „Икономическа социология”. Затова днес в катедрата се обучават студенти в две професионални направления – 3.8. Икономика и 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Доц. Нончев поздрави студентите, докторантите и преподавателите на катедрата с 20 годишния юбилей на специалност „Социология” и пожела успехи в предстоящите две акредитации – през 2018 и 2019 г. Поздрави инициаторите на кръглата маса – членовете на Клуба на социолога и им изказа благодарност от името на ръководството на катедрата.

От името на Съюза на учените в България приветствие поднесе председателят на секция „Социологически науки” доц. д-р Саша Тодорова, дългогодишен преподавател в катедра „Икономическа социология”. Тя поздрави студентите социолози за инициативата да отбележат 20-та годишнина на специалност „Социология” в УНСС и подчерта, че тази „инициатива на Клуба на социолога заслужава не само подкрепата на социологическата общност, но и уважението, че в тези трудни времена за социалните науки, те с младежки възторг и патос аргументирано защитават ролята на академичната социология за оздравяването на съвременното общество”. В поздравителния адрес се казва още, че „общественият прогрес е дело на всички науки, че всяка една от тях е малка тухличка в градежа на обществото, но макар и малка, без нея не може. Това означава, че водещото място на цифровизацията днес не изключва ролята и значението на останалите науки. Без тях информационните технологии не биха постигнали своя апогей, а и той би бил безсмислен без своя хуманистичен заряд”. В заключение доц. Тодорова отправи своето послание към студентите, докторантите и преподавателите по социология: „За вас и за социологията: Не позволявайте тя да бъде дискриминирана, както и свързаните с нея академични институции”.

Кръглата маса протече в два панела – първият е посветен на дискусия по темата „Разбирания на поколенията за щастието, удоволствието, дълга и отговорността в семейството и работата”, а вторият – представяне на две нови книги по социология и отбелязване 80 годишния юбилей на проф. д.с.н.Веска Кожухарова, дългогодишен преподавател в катедрата.

По време на първия панел в дискусията взеха участие студентите Камелия Маринова, Мариета Кирилова, Лазар Габраков, Радостина Стойчева, Глория Йорданова, Любомира Кирилова, Гергана Александрова, Божена Жекова и Мартин Пешев.

soc_ae108_c8281_соц3.jpg

Студенти, докторанти, преподаватели и гости по време на кръглата маса

Те представиха 8 презентации, в които включиха теоретичните концепции за понятията щастие, удоволствие, дълг и отговорност и демонстрираха висока теоретична подготовка в областта на социалната философия и емпиричната социология – умения да правят преход от теоретичното към емпиричното равнище на познанието, да операционализират разискваните понятия, да провеждат теренни изследвания, да обработват и анализират получената емпирична информация и да я презентират и разискват. Студентите представиха разбиранията на представители на различните поколения в българското общество за щастието, удоволствието, дълга и отговорността и познавайки и ползвайки евристичните възможности на социологията, очертаха мястото, ролята и значението на изследваните морални ценности сега и в бъдеще. Божена Жекова и Мартин Пешев представиха ценностни профили на студентите от двете специалности „Социология” и „Икономическа социология и психология” и направиха анализ на общото и специфичното между тях. Камелия Маринова отправи благодарности към проф. д-р Мария Стоянова и гл.ас. д-р Тодорка Кинева за научното ръководство и консултации при подготовката на студентските презентации.

По време на втория панел д-р Веселина Илиева от Шуменския университет представи книгата „Социология” (2018). Авторката на книгата проф. д.с.н. Соня Илиева посочи необходимостта и значимостта на социологическото знание за съвременния млад човек, за да придобие способност правилно да улавя, изучава и обяснява социалните явления и процеси, както и активно да участва в икономическия и обществения живот.

Втората книга „Страници по социология на селото” представи г-жа Ангелина Иванова (дъщеря на проф. В.Кожухарова и издател на книгата). В презентацията си г-жа Иванова подчерта, че тази книга е посветена на 80 годишния юбилей на проф. д.с.н. Веска Кожухарова и представлява първи прочит на нейни непубликувани съчинения в областта на социологията на селото и аграрната социология. Изказа благодарност от името на семейството на проф. Кожухарова за това, че студентите и преподавателите от катедра „Икономическа социология” имат памет, не забравят приносите на своите бивши преподаватели и им отдават значимата почит. Според мен, заяви г-жа Иванова „Има ли памет, ще има история, ще има поколенческа приемственост, а това означава, че ще я има и социологията – най-значимата наука за обществото и за живота на хората”.


Галерия снимки от 20 години специалност „Социология” в УНСС ...