Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - трета сесия

четвъртък, 28 януари 2021 14:29 /
Начало:
четвъртък, 18 март 2021 10:00
Край:
Място:
MS Teams
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams. 


Важно!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се депозира в катедра "Икономическа социология" в срок до 22.02.2021 (за явяване на защита на 18.03.2021).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозират на хартиен и електронен носител в катедра "Икономическа социология" не по-късно от 2 седмици преди 18.03.2021 (до 04.03.2021).

Бланка за явяване на защита на дипломна работа, заедно с 2 снимки, печат от библиотеката за върнати книги и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 10.03.2021.

                                                                                                                                                                                   От ръководството