Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - втора сесия

четвъртък, 23 юли 2020 12:06 /
Начало:
четвъртък, 22 октомври 2020 13:00
Край:
Място:
MS Teams
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 13.00 ч. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се изпраща от научният ръководител на дипломанта на адрес sociology@unwe.bg.

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозират в катедрата (на хартиен и електронен носител) не по-късно от 2 седмици преди 22.10.2020.

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научен ръководител) се подават в отдел Магистратури.

                                                                                                                                               От ръководството