Катедра "Регионално развитие"

Правила и критерии
Обновено: вторник, 27 април 2021 19:12

ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

 

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

за

организиране, провеждане и отчитане на преддипломен стаж

на студентите 4 курс, специалност „Регионално развитие“ - редовна и дистанционна форма на обучение - 2020/2021 г.

 

Уважаеми колеги, във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и съгласно т.4 от Заповед No. 707/27.03.2020 г. на Ректора на УНСС, се въвеждат следните допълнителни указания към Правилата за провеждане на преддипломен стаж в летен семестър на учебната 2020/21 г.:

 

1. Студентите, които към момента на обявяване на извънредното положение са приключили своя стаж, следва да предоставят за неговото отчитане следните документи:

1) Служебна бележка от организацията домакин;

2) Отчет на студента за проведения стаж в обем от 6-8 страници (по образец, достъпен на сайта на катедрата).

 

2. Студентите, които са започнали своя стаж в потвърдена от ръководителя на стажа организация, но нямат възможност да го завършат поради извънредното положение, следва да подготвят и предадат:

1) Отчет на студента за проведения стаж в обем от 6-8 страници (по образец, достъпен на сайта на катедрата).

 

3. Студентите, които не са започнали стажа преди въведеното извънредно положение:

3.1. Провеждат консултация с ръководителя на стажа на служебната електронна поща (доц.д-р Камен Петров, гл.ас.д-р Георги Цолов, гл.ас.д-р Цветелина Берберова, ас. д-р Никола Танаков, ас. д-р Веселина Любомирова, ас.д-р Десислава Боцева) за определяне на публична институция.

3.2. Студентите подготвят собствено проучване в обем от 6-8 страници, което включва следните препоръчителни елементи:

3.2.1. Обща информация за институцията, ведомството или организацията: предмет на дейност; основни икономически параметри; организационна и управленска структура;

3.2.2. Информация за структурата или звеното (дирекция, отдел), в която се проучва за целите за стажа, и за процеса на работа: онлайн проучване и анализ, провеждане на дълбочинни интервюта, чрез имейл и телефон и социални мрежи. Обект и предмет на анализа са: функционалната характеристика на звеното, специфика на процеса на работа и на дейностите, извършвани от съответното структурно звено в институцията / организацията;

3.2.3. Оценка на резултатите на онлайн проучването за постигнатите резултати от стажа: новопридобити знания и умения; затруднения на студента при реализирането на проучването;

3.2.4. Препоръки от студента за по-пълноценно използване на стажа, като част от учебния процес.

 

4. Защитата на преддипломния стаж ще се проведе в електроннaта платформа Microsoft TEAMS.

1) Срокът за подаване на докладите е 20 май 2021 г., като те се подават в Google Classroom;

2) Служебните бележки и формулярите трябва да бъдат сканирани или под формата на снимка.

3) Изпитът ще се проведе на 27 май 2021 г. за студентите редовно обучение и на 5 юни 2021 г. за студентите дистанционно обучение, като достъпът е през бутоните за провеждане на онлайн изпит.

Указанията и правилата въведени (по изключение) за летен семестър на учебната 2020/21 са обсъдени и приети от Катедрения съвет на катедра „Регионално развитие“.  

 

______________________

доц. д-р Георги Николов

Ръководител катедра

„Регионално развитие“