Катедра "Регионално развитие"

Правила и критерии
Обновено: четвъртък, 04 февруари 2021 16:00

РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма

ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем.

ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 3 сем.

(Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на работа)

 

 1. Насоки за повишаване на конкурентоспособността на българските региони в контекста на Програма „Хоризонт Европа" 2030.
 2. Ролята на клъстерите за повишаване на конкурентоспособността на българските региони.
 3. Влияние на демографската катастрофа върху пазара на труда в България
 4. Пространствено развитие на община (на примера на община по избор).
 5. Проблемите на инфраструктурата и влиянието й за изпълнението на Национална програма за развитие: "България 2030".
 6. Възможности за модернизиране на инфраструктурата в контекста на Програма „Хоризонт Европа" 2030.
 7. Съвременни концепции за пространственото развитие и устойчивото изграждане на населените места в България.
 8. Местна финансова и инвестиционна политика на община (на примера на община по избор).
 9. Формиране на държавни политики и стратегии – същност, разработване и реализация.
 10. Ключови характеристики и перспективи за развитие в контекста на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране (на примера на избран регион в България).
 11. Методи и механизми за финансиране на регионални проекти.
 12. Характеристика и функциониране на европейските структурни фондове.
 13. Управление на инфраструктурни проекти в районите (на примера на община по избор).
 14. Подобряване на техническата или социалната инфраструктура в районите (на примера на община по избор).
 15. Сравнителен анализ на културната инфраструктура в българските райони (на примера на община „…“ и община „…“ (по избор)).
 16. Анализ на реализирани инвестиционни проекти за регионално развитие (на примера на община по избор).
 17. Организиране на дейността на регионалните (общински) пазари в България.
 18. Характеристика и сравнителен анализ на концесиите в България.
 19. Подходи за реализиране на публично-частни партньорства.
 20. Предизвикателства пред българската социално-осигурителна система.
 21. Анализ на европейската политика в областта на селското стопанство и агробизнеса.
 22. Проблеми и перспективи пред икономическото и социално развитие на община … (община по избор).
 23. Цели и приоритети на устойчивото и балансирано регионално развитие. Добри европейски и български практики.
 24. Влияние на европейските структурни и инвестиционни фондове върху регионалното развитие на България
 25. Състояние, тенденции и предизвикателства пред регионалното развитие на селските райони в ЕС.
 26. Възможности пред регионалното развитие на трансграничните региони.
 27. Модерният европейски дуализъм. Стара и нова рурална парадигма.
 28. Съвременни енергийни проблеми и стратегии за развитие – глобални и регионални аспекти.
 29. Възможности за прилагане на добри практики от европейските държави в областта на електронното правителство.   
 30. Механизми за постигане на резултати от Концепцията за електронно управление (2018-2020).
 31. Състояние на административния капацитет за електронно управление в България и възможности за неговото развитие.
 32. Предоставяне на комплексни електронни услуги на граждани и фирми от областни или общински администрации
 33. Интегриран подход в устойчивото градско развитие (2021-2027) и възможности за развитие на градовете в България (на примера на град по избор).
 34. Интегриране на глобалните екологични цели в стратегическото планиране на регионалното развитие на България.
 35. Насоки за адаптиране на българските региони към климатичните промени.
 36. Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на България и Румъния в периода 2021-2027 година
 37. Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на България и Гърция в периода 2021-2027 година
 38. Оценка на възможностите за трансгранично сътрудничество на България и Турция в периода 2021-2027 година
 39. Проблеми в развитието на периферните гранични общини на България и възможности за тяхното преодоляване.
 40. Перспективи пред развитието на черноморските общини в България.
 41. Перспективи пред развитие на дунавските общини в България
 42. Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Северозападен и Северен централен район на България.
 43. Анализ и оценка на диспропорциите в развитието на Югозападния район на България.
 44. Предизвикателства и перспективи за развитието на малките общини в България (на примера на община/общини „име на общината/ите“)
 45. Анализ на динамиката на населението на България и тенденции пред неговото демографско развитие.
 46. Проблеми на демографското развитие на Северозападен и Северен централен район в България и възможности за тяхното преодоляване.
 47. Роля и значение на България за развитие на Черноморското икономическо сътрудничество
 48. Характеристика на нормативната рамка за регионално развитие и възможности за нейното ефективно оптимизиране.
 49. Възможности и перспективи за реализирането на устойчиво регионално развитие.
 50. Съвременни форми за осъществяване на регионална политика – агенции за регионално развитие, свободни икономически зони.
 51. Териториална свързаност на дунавските региони за създаване на устойчиво партньорство между страните в ЕС.
 52. Междурегионалното сътрудничество, като двигател за развитие на изостаналите гранични територии.
 53. Възможности за подобряване на туристическите услуги в България.
 54. Регионални аспекти на конкурентоспособността на туризма в България.
 55. Възможности за подобряване на системата на териториално-административно устройство на България.
 56. Усъвършенстване на регионалната политика на България в контекста на Програма "Хоризонт Европа" 2030.
 57. Сравнение на европейски системи за пространствено и регионално развитие. 
 58. Регионални инвестиционни приоритети в развитието на българските области (на примера на област по избор).
 59. Възможности и предизвикателства пред реализирането на устойчиво развитие и интелигентен растеж в България.
 60. Възможности за интегриране на екологосъобразни технологии и иновации за реализиране на устойчиво развитие на българските региони.  
 61. Децентрализация и местно самоуправление - аспекти на регионалното развитие.
 62. Значение на туризма за регионалното развитие и насърчаването му в българските общини (на примера на община по избор).
 63. Анализ и оценка на политиките за регионално развитие на Югозападен район.
 64. Възможности за подобряване на регионалното развитие в планинските и полупланинските територии на България.
 65. Характеристика на транспортната инфраструктура на българското Черноморие и възможности за нейното оптимизиране.
 66. Възможности пред развитието на селските райони в Южен централен район.
 67. Характеристика и сравнителен анализ на икономическото райониране и административно-териториално деление на страната.
 68. Развитие и управление на селищната мрежа в българските области – характеристика, особености, йерархичност и свързаност (на примера на област по избор).
 69. Характеристика на екотуризма, като форма на алтернативния туризъм и възможности за развитието му в България.
 70. Иновативни европейски практики за местно самоуправление и възможности за прилагането им в България.
 71. Фактори и предпоставки за устойчиво развитие на урбанизираните селищни среди (на примера на община по избор).
 72. Значение на защитените територии в Източни Родопи за регионалното развитие на България.
 73. Оценка на туристическия потенциал на дунавския район и възможностите му за развитие като туристическа дестинация в България.
 74. Роля и значение на регионалното и местно управленско ниво за усвояване на средствата от европейските структурни фондове и финансовите инструменти на ЕС.
 75. Изследване на демографския профил на ............ (община, област или регион за планиране).
 76. Характеристика и модели на държавното и над-държавното регулиране на регионалното развитие.
 77. Потенциал и възможности за развитие на специализирани видове туризъм (на примера на община по избор).
 78. Възможности за балансиране между централизация и децентрализация в дейността на изпълнителната власт.
 79. Местното самоуправление и местната администрация в процеса на децентрализация на управлението (на примера на избрана община).
 80. Стратегически подходи и възможности за развитие на културния туризъм в българските общини (на примера на община по избор).
 81. Анализ на предизвикателствата пред регионалното развитие и регионалната политика на страните-членки на Европейския съюз (на примера на избрани държави-членки).
 82. Възможности за развитие на иновативни практики на публично-частни партньорства в сферата на регионалното развитие.
 83. Анализ на елементите на регионалната политика в контекста на Програма "Хоризонт Европа" 2030.
 84. Стратегическото управление в сферата на регионалното и пространственото развитие на България.
 85. Дисбаланси в развитието на регионалните социално-икономически системи в България (сравнителен анализ на региони по избор).
 86. Регионално значение на транс-европейските коридори №4 и №9 (индикатори за регионално развитие и икономически растеж).
 87. Вътрешнорегионални диференциации в развитието на Югозападен район.   
 88. Сравнителен анализ на административно-териториалните устройства на страните в Европейския съюз (на примера на избрани страни-членки)
 89. Сътрудничество между България и Гъpция за предотвратяване на регионалните миграции.
 90. Възможности и насоки за подобряване на регионалното развитие на различните видове инфраструктура (на примера на област по избор).
 91. Състояние и динамика на заетостта и безработицата на регионално ниво.
 92. Динамика на трудовите миграции в ЕС.
 93. Анализ на икономическите теории и пространствените концепции за развитие на регионите от Ниво 2.
 94. Сравнителни характеристики за развитието на (сектор по избор) между България и Гърция.
 95. Приоритети на сътрудничеството между България и Македония след българското председателство на Съвета на Европа.
 96. Местни инициативни групи (МИГ) като фактор за подпомагане на регионалното развитие.
 97. Възможности за подобряване на вътрешната регионална икономическа интеграция между общините. (в област по избор)
 98. Подобряване на сътрудничеството и регионалната интеграция между родопските общини.
 99. Анализ и оценка на демографското развитие и връзка с пазара на труда в България
 100. Проблеми пред младежката безработица и насоки за тяхното преодоляване.
 101. Оценка и анализ на потенциала за регионално развитие на България, Румъния и Гърция в рамките на транспортен коридор №9
 102. Анализ и оценка на интермодалните връзки в транспорта, телекомуникациите и съобщенията.
 103. Регионален мениджмънт и устойчиво развитие на териториалната система.
 104. Енергийна политика на Европейския съюз и устойчиво развитие.
 105. Характеристики на финансовата подкрепа на ЕС за развитие на регионите на България.
 106. Прилагане на структурните фондове на Европейския съюз за развитието на социалната политика.
 107. Фактори за подобряване на конкурентоспособността на българските морски пристанища.
 108. Граждански аспекти на регионалната сигурност.
 109. Актуални проблеми на регулирането на стопанската дейност в регионите.
 110. Анализ на индекса на човешко развитие (ИЧР) в регионите в България.
 111. Концесиите като фактор за развитие на туристическите райони. 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

към магистърска програма

ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дист. ф-ма, 2 семестъра

(Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на работа)

 

 1. Модерни практики на устойчиво развитие на градовете (по примера на град по избор)
 2. Интелигентните системи в подкрепа на устойчивото развитие на градовете (по примера на град по избор)
 3. Интелигентните системи и нисковъглеродният град (по примерът на опита на град по избор)
 4. Интелигентните системи и енергийната ефективност на градовете
 5. Анализ развитието на град (по примера на град по избор) / (система от показатели и определяне на степен на сходимост с концепцията за интелигентни градове)
 6. Ключови показатели за интелигентни градове
 7. Модели за осигуряване и анализ на информация за развитието на градовете (световен опит и добри практики в България)
 8. Управление на проекти за интелигентни градове
 9. Проблеми при управлението на общински проекти
 10. Ефекти от реализацията на общински проекти
 11. Проектиране на градовете на бъдещето (Извеждане на цели и приоритети за трасформиране на населено място в интелигентен град)
 12. Световни практики в изграждането на интелигентни градове
 13. Влияние на социалните фактори в изграждането на концепцията за интелигентен град
 14. Интелигентната урбанизация като механизъм за постигане на устойчиво градско развитие
 15. Концепция за интегрирано регионално развитие на община (по примера на община по избор)
 16. Интелигентният град - стратегия за устойчиво управление на град (по примера на град по избор)
 17. Урбанистична стратегия за развитие на  община (по примера на определени райони и общинския им център)
 18. Интелигентни системи, бизнес модели и интелигентни мрежи за ефективно управление
 19. Формиране и етапи в развитието и управлението на интелигентни градове.
 20. Ролята и значение на производствения сектор за развитието на интелигентната икономика
 21. Бизнес модел, чатбот услуги и цифрови системи за развитие на smart cities
 22. Дигитално управление на интелигентни градове. Предизвикателства пред интернет на нещата в областта на големите данните и гражданите.
 23. Проблемни аспекти в развитието на градската среда
 24. Интелигентно градско планиране в условията на европейска интеграция
 25. Специфика на градската бизнес среда в условията на трансформираща се икономика
 26. Възможности за прилагане на финансови инструменти за градско развитие в България 
 27. Обществените поръчки като инструмент за развитие на интелигентните градове.
 28. Значение на обществените поръчки за изграждане на интелигентна градска инфраструктура.
 29. Интелигентна градска среда - арена на сблъсък или партньорство между гражданина и технологиите
 30. Интелигентни системи подпомагащи самоуправлението на градското развитие.
 31. Интелигентни подходи към подобряването на туристическата инфраструктура в големите градове.