Катедра "Регионално развитие"

Конференции и семинари
Обновено: сряда, 06 юни 2018 14:37

Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“

Регионалното развитие е новият национален  приоритет на България в периода 2015-2020 година !

        В периода 17-ти - 19-ти септември 2015 г. в УОБ – Равда се  проведе  международната научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС.

20150917_150516.jpg

            Международната научна конференция беше открита от проф. д-р Соня Докова-ръководител на катедра „Регионално развитие“ в  УНСС, която в приветствието подчерта, че, за последните 5 години това е третият международен форум организиран от катедрения колектив посветен на регионалното развитие. В словото си ръководителят на катедрата подчерта, че през изминалите 10 години  регионално развитие се утвърди като модерна и креативна специалност развиваща  академичните традиции свързани с получаването на фундаментални знания и умения в областта на регионалното развитие. Проф. Докова приветства участници в конференцията като ги призова към  висок професионализъм и постоянен стремеж към повишаване качеството на учебната и научноизследователската работа. Тя посочи, че резултатите от предаността към общата мисия и принадлежност към регионалното развитие са основание за гордост, защото няколко десетки възпитаници от специалност регионално развитие вече се утвърждават сред най-добрите експерти и специалисти у нас и в чужбина в областта на регионалното развитие, регионалната икономика и бизнеса. Професор Докова подчерта, че на практика професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Регионално развитие“ е същинското удовлетворение от добре свършена работа. След това приветствия към конференцията бяха поднесени от  Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в България, Фондацията за развитие на местното самоуправление и множество други институции и организации. След което конференцията протече по дневния ред.Представени бяха повече от 40 доклада, научни съобщения и постери от водещи специалисти, преподаватели и експерти от наши университети и чужбина. По време на форума се дискутираха актуални теми, свързани с регионалното развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и други. Дискусиите преминаха на изключително високо научно ниво. Стратегически важно е да се отбележи, че в резултат на ползотворната работа в последния ден на международната научна конференция участниците приеха визията, че регионалното развитие има съществено и фундаментално значение за устойчивото развитие на националното стопанство. Единодушно се прие, че на практика провеждането да политиките за регионално развитие трябва да имат своята фокусираност и острота като водят до извеждането на регионалното развитие  като същински национален приоритет на България в новото столетие. В заключение екипът на катедра „Регионално развитие“ получи изключително висока оценка за организацията на форума и креативните идеи свързани с регионалното развитие на България в периода 2015-2020 г.