Катедра "Регионално развитие"

Специалности
Обновено: петък, 11 май 2018 16:12

ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра

Цели на обучението:

Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентност за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. Магистърската програма РБМ3 предлага задълбочени познания по глобални проблеми, като: нови регионални модели за развитие, държавни политики и стратегии, прилагане на интегриран подход за анализ и повишаване конкурентоспособността на регионите. В резултат на обучението магистрите ще изградят широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми, стратегическо мислене, организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, умения за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, иницииране на промени и ефективно управление на процесите на развитие.