Катедра "Регионално развитие"

Правила и критерии
Обновено: петък, 11 май 2018 10:35

Правила за провеждане на преддипломен стаж

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

В ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

             Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.

            Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от специалност “Регионално развитие”, ОКС „Бакалавър“, редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с учебния план на специалността, стажът трябва да се проведе в държавна институция, през осми семестър на обучението в бакалавърска степен и е с продължителност от 15 работни дни (3 седмици).

            За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите, катедра “Регионално развитие” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата.

            Като задължителен елемент на учебния план стажът се оценява, получената оценка и придобитите кредити за него се вписват в дипломата за завършена бакалавърска степен по специалността в УНСС.

            Цели на учебния преддипломен стаж:

-        Прилагане на придобитите през периода на обучението в УНСС теоретични познания за решаване на практически задачи и казуси от реалната действителност;

-        Систематизиране, усъвършенстване и надграждане на теоретичните знания, ориентация за средата, в която функционират институциите;

-        Усъвършенстване на аналитичните способности и умения, чрез разширяване и конкретизиране на теоретичните знания в областта на функциониране на институциите, в които се провежда стажът;

-        Формиране на практически умения за работа и изпълнение на функционални задължения в реална среда.

 

Време и място за провеждане на стажа:

1)      Стажът се провежда в рамките на последния 8-ми семестър на обучението в бакалавърска степен в периода от 1-ви март до 20-ти май на съответната учебна година;

2)      Продължителността на стажа е 15 работни дни (3 седмици);

3)      Стажът може да се проведе при заетост на студентите на пълен или на непълен работен ден, съобразно правилата на обучението им в редовна или в дистанционна форма, свободното от учебни занятия време на студентите, възможностите и условията на институцията, в която се провежда;

4)      Преддипломният стаж на студентите от специалност “Регионално развитие” е желателно да се провежда в няколко категории институции и структури на европейската, централната, регионалните и местни власти:

 • Администрация на Европейската комисия, Комитета на регионите и други структури на Европейския съюз;
 • Администрация на Народното събрание на Република България;
 • Държавна администрация – Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата и др.;
 • изпълнителни агенции и други специализирани ведомства към министерствата;
 • областни администрации и териториални звена на изпълнителната власт в областните центрове;
 • общински администрации;
 • публични компании;
 • неправителствени организации и фирми за консултантски услуги, работещи в сферата на регионалното развитие и провеждането на регионалната политика и др.

 

            Задачи за изпълнение по време на стажа:

1)      Запознаване с основните направления на дейността, икономическите параметри, управленската структура на институцията или с функциите на ведомството;

2)      Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в институцията или на дирекцията във ведомството;

3)      Проучване на технологията на основните операции, извършвани в институцията или на дейностите, осъществявани от дирекцията на ведомството;

4)      Участие в оперативната работа на институцията или на звеното във ведомството.

            Отчитане на преддипломния стаж:

            За целите на отчитането на проведения стаж се подготвят и представят:

 1. Служебна бележка (удостоверение) от институцията или ведомството (с изходящ № от деловодство), с оценка за работата на студента, подписана от прекия отговорник на стажа (напр. директора на дирекция или отдел) и административния ръководител на институцията;
 2. Отчет (доклад) за проведения стаж, подписан собственоръчно от студента, в обем от 8-10 стандартни страници, включващ следните структурни и съдържателни елементи:

-        Обща информация за институцията, ведомството или организацията: предмет на дейност; основни икономически параметри; организационна и управленска структура;

-        Информация за структурата или звеното (дирекция, отдел), в която е проведен стажът, и за процеса на работа: работно място, функционална характеристика на звеното, характеристика на процеса на работа и на дейностите, извършвани от съответното структурно звено в институцията/ведомството/организацията;

-        Представяне на конкретните практически задачи и видове дейности, извършени от студента през периода на стажа в институцията, ведомството или организацията;

-        Самооценка на постигнатите резултати от стажа: знания, които са се оказали най-необходими за извършване на поставените задачи; новопридобити знания и умения (ако има такива); липсващи знания и практически умения; затруднения на студента при изпълнението на поставените практически задачи;

-        Препоръки от студента за по-пълноценно използване на стажа, като част от учебния процес.

 1. Отчетните документи и материали се представят в срок, не по-късно от една седмица преди края на учебния семестър и се съхраняват в катедрата в срок от една година.