Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: събота, 17 септември 2016 12:17

История

Катедра ”Публичноправни науки" е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС. Към катедрата са включени и онези общотеоретични дисциплини, които дават фундамента на правните знания: Обща теория на правото, Общо учение за държавата,Международна защита на правата на човека и др. Включени са и всички класически публичноправни дисциплини като Административно право, Финансово право, Наказателно право, Конституционно право и др. Публичното право е тази част от правото, която защитава публичния (държавен) интерес и същевременно формулира основните принципи и норми на държавното устройство и държавното управление.

      Академичният състав на катедрата се състои от 4 хабилитирани и 5 нехабилитирани преподаватели.