Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 15:55

Наука

Основните области на научни интереси на катедра "Публичноправни науки" са актуални теми в областта на Административното право и процес, Финансовото право, Банковото право, Борсовото право и др.

Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични разработки в следните области:

Държавна служба

Местна власт и местно самоуправление

Международна защита правата на човека

Административноправен статут на чужденците

Административноправен режим на обществените поръчки

Въпроси на финансовия контрол

Научните достижения на катедрата са предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката.