Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: петък, 28 септември 2012 14:54

Специалности

Катедра "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки".

Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото", "Правно и социално-икономическо регулиране". Освен това водят учебните занятия по дисциплините в областта на публичното право, като: "Конституционно право", "Административно пправо и административен процес", "Международно публично право", "Финансово право", "Данъчно право", "Борсово право", "Банково право "Общинско право", "Международна защита правата на човека", "Миграционно право", "Административноправен статут на граждани и организации", "Правен режим на държавната служба", "Правен режим на обществените поръчки", "Европейско право в областта на обществените поръчки (на английски език)". С цел затвърждаване на знанията по административно право и административен процес и придобиване на умения за решаване на казуси в областта на публичното право в учебния план на специалност "Право" е въведен практикум по административно право.

С оглед задължителното полагане на три държавни изпита след завършен V курс от студентите - специалност "Право", катедрата обезпечава процеса по организиране на Държавния изпит по "Публичноправни науки" и участва в провеждането му по утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката и Министъра на правосъдието конспект.

 

Във връзка с програмната акредитация  на обучението по образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Административно право и административен процес" катедрата обезпечава процеса по организиране на конкурсните изпитни за кондидат-докторанти, обучението на докторантите и участва в провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и "Конституционно право".