Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: събота, 17 септември 2016 12:22

За катедрата

Катедра ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет на УНСС, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправните дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове.