Катедра "Политология"

Обновено: петък, 03 февруари 2012 14:47

История


political-science@unwe.acad.bg


Катедра “Политология води своето начало от есента на 1990 г., когато с решение на Академичния съвет е учредена катедра по “Политология и История”, с две секции. През 1992 г., във връзка с преминаването на УНСС от катедрена към департамента структура и обединяването на сродни катедри, е създаден департамент по “Социология и политически науки” с две секции – “Социология” и “Политология”. Структурните изменения в УНСС през 1995 г. възстановяват факултетите и катедрите. Именно през тази година е обособена като самостоятелна и катедрата по “Политология”. Но основите й са поставени още през 1990 г., когато са разработени и първите учебни планове по специалността, първите университетски курсове и учебници по политология. От самото си създаване до сега ръководител на катедра “Политология” е проф. д-р Георги Недев Янков.

Специалност “Политология” в УНСС се открива  с решение на Акредитационния  съвет на НАНОА на заседание от 13.11.2003 г. (Протокол 22) с положителна оценка.

През 2008 г. Акредитационният съвет на националната агенция стартира процедура, свързана с  получаване на програмна акредитация на цялото професионално направление “Политически науки” (Политология, Международни отношения и Европейстика), която се очаква да приключи с положителна оценка до края на годината.

През 1996 г. тя става първата българска катедра по “Политология” - член на Европейския консорциум по политически изследвания. В списанието на консорциума “European Journal of Political Research” от август 1999 г . катедрата се определя като една от “най-значимите катедри по политология в България и Югоизточна Европа”.

През есента на 2010 г. катедрата ще отбележи 20-годишния юбилей от своето създаване.