Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 24 април 2018 10:53

Проекти

Наименование на проекта

Ръководител

Период на изпълнение

„Нови форми на политическо участие”

ДД ВУ 02/70-2010 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН

проф. д-р Георги Янков

2010 – 2013 г.

„Избори, медии, гражданско общество”

№НИД 21.03 НП-10/2009 г.

 

проф. д-р Георги Янков

2009 – 2010 г.

“Създаване и развитие на експериментална политическа лаборатория”

№ НИД 21.03 – 8/ 2008 г.

 

проф.д.ист.н. Трендафил Митев

2008 -2011 г.

 

“е-Политически форум” (Създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес)

№ НИД 21.03 – 14/ 2008 г.

 

доц. д-р Блага Благоева

2008 – 2011 г.

“Политическите науки в УНСС с лице към бизнеса

№ НИД 21.03-43/2009 г.

доц. д-р Ивка Цакова

2009 -2011 г.

“Влияние на ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България”

№ НИД 21.03-25/2008 г.

 

гл. ас. д-р Елена Симеонова

2008 – 2011 г.

„Интереси и възможности за сътрудничество между държавите от Югоизточна Европа”

№ НИД НИ 1-13/2011 г.

 

доц. д.ик.н. Мария Чавдарова

2011 – 2013 г.

„Изследване на студентските нагласи и изграждане на ?-система за провеждане на учебна практика в специалност „ Политология”

 №НИД НИ 1-24 /2011 г.

 

доц. д-р Христина Дончева

2011 – 2013 г.

 


Project title

 

Leader

 

Period of execution

"New forms of political participation"

 

DD VU 02 / 70-2010, funded by the Science Fund of the Ministry of Education and Science

 

Prof. D. Sc. Georgi Yankov

 

2010 - 2013

"Elections, Media, Civil Society"

 

NND 21.03 AG-10/2009

 

 

Prof. D. Sc. Georgi Yankov

2009 - 2010

"Creation and Development of а Experimental Political Laboratory"

 

No. NID 21.03 - 8/2008

 

Prof. D. Sc. Trendafil Mitev

2008 -2011

"E-Political Forum" (Creation of educational software for the simulation of a democratic political process)

 

No. NID 21.03 - 14/2008

 

Assoc. Prof. Dr. Blaga Blagoeva

 

2008-2011

"The Political Science at UNWE Facing the Business"

 

No. NID 21.03-43 / 2009

 

Аssoc. Prof. Dr. Ivka Tsakova

 

2009 -2011

"EU impact on the dynamics of domestic political crises in Bulgaria"

 

No. NID 21.03-25 / 2008

 

Ch.  Assist. Dr. Elena Simeonova

 

2008-2011

"Interests and Opportunities for Cooperation between the Southeast European Countries"

 

No. NIED 1-13 / 2011

 

 

 

 

 

Prof. D.Sc. Maria Chavdarova

 

2011 - 2013

"Studying the attitudes of students and building a" system for conducting educational practice in the specialty "Political science"

 

 NAMES 1-24 / 2011

 

Assoc. Prof. Dr. Hristina Doncheva

 

2011 - 2013