Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 24 април 2018 10:43

Наука

Преподавателите от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ръководили и ръководят общо осем научно-изследователски проекта, пет които вече са приключили успешно, а резултатите от тях са публикувани. Някои от преподавателите участват активно в различни национални и международни проекти.


Political Science Department professors develop active research activities. Evidence of this is the numerous publications in various forms - articles in scientific journals, studies, monographic studies and others. For the 2008-2012 period, professors from the Department have led and run a total of eight R & D projects, five of which have already been successfully completed and the results are published. Some of the professors are actively involved in various national and international projects.