Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 24 април 2018 10:51

Специалности

Политология

Обучението е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в България, приета за член на Европейския консорциум за политически изследвания (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of Political Research" (август 1999 г.) като една от "най-значимите катедри по политология в България и Югоизточна Европа". Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти.


В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни икономически отношения", "Международни спорове и конфликти", "Структура и функции на съвременната държава", "История на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи", "Политическо лидерство", "Политически преход и промяна" "Анализ на политическия риск" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Нация и етнос", "Избори и избирателни системи", "Емпирични изборни и политически изследвания", "Лобизъм", "Съвременният тероризъм", "Конституционализъм и политика", "Корпоративизъм", "Политическа социология" и др.

През вторият семестър на четвърти курс обучението е организирано в три  изборни специализации, които профилират студентите като бъдещи специалисти със задълбочени знания в следните направления.

В специализация "Съвременен български политически процес" учебният план включва дисциплините: "Българска политическа култура", "Съвременната българска партийна система", "Общества и политика на Балканите", "Българско правителство и администрация", "Граждански организации и застъпничество".

Специализацията "Публичен мениджмънт и политики" предлага курсове: "Социална политика", "Публичен мениджмънт", "Местна власт и самоуправление", "Политическа икономия", "Публично-частно партньорство".

В специализация "Политически комуникации и технологии" са включени: "Реторика", "Етикет и протокол в политиката", "Политически имидж", "Политически документи", "Управление на програми и проекти на ЕС".

За всички студенти в бакалавърската степен обучението завършва с учебна практика в структурите на политическата система, държавното управление и гражданското общество. Целта е по време на практиката студентите да придобият умения по събиране, обработка и анализ на емпирична политическа информация и вземане на управленски решения.

Завършилите специалността могат да работят и се реализират като: експерти-политолози за подготовка на законопроекти, работа с оперативна документация, изработване и контрол на приложението на управленски решения в централната и местната власт; мениджъри на политически партии, синдикати, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии; политически анализатори и изследователи в университети, научни институти, социологически агенции; специалисти за връзки с обществеността във фирми и PR-агенции; предизборни консултанти и имиджмейкъри на държавни институции и политически партии; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми; политически съветници на държавници и политици; специалисти консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; консултанти и посредници за решаване на социални конфликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.; политически мениджъри и експерти в структурите на гражданското общество; професионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните връзки на България с ЕС и НАТО.


Political science

The training is in line with the curricula of leading universities in Europe and the world. The Department of Political Science at the University of National and World Economy, the first member of the European Consortium for Political Studies (Essex, UK), was appointed by the European Journal of Political Research (August 1999) as one of the most significant departments in Politics in Bulgaria and Southeast Europe ". Only in UNWE, students of political science receive solid training in basic economic disciplines, which makes them unique specialists.

 

In the third year there are studied compulsory and elective faculty courses: "International Economic Relations", "International Disputes and Conflicts", "Structure and Functions of the Modern State", "History of Bulgarian Political Life", "Legislative Process and Parliamentary Behavior" "Political Culture", "Political Parties and Party Systems", "Political Leadership", "Political Transition and Change", "Analysis of Political Risk".

 In the fourth year there are compulsory and optional special subjects: "Nation and Ethnos", "Elections and Election Systems", "Empirical Election and Political Studies", "Lobism", "Modern Terrorism", "Constitutionalism and Politics", "Political Sociology" and others.

 During the second semester of the fourth semester, the training is organized in three elective specializations, which profiling students as future specialists with in-depth knowledge in the following fields.

 In the specialization "Contemporary Bulgarian Political Process" the curriculum includes the disciplines: "Bulgarian Political Culture", "Contemporary Bulgarian Party System", "Balkan Societies and Politics", "Bulgarian Government and Administration", "Civil Organizations and Advocacy".

 Public Policy and Policy Specialization offers courses: "Social Policy", "Public Management", "Local Government and Self-Government", "Political Economy", "Public Private Partnership".

 The Political Communications and Technology Specialization includes: Rhetoric, Political Label and Protocol, Political Image, Political Documents, and EU Programs and Projects Management.

 For all students in the Bachelor's degree, the training ends with teaching practice in the structures of the political system, government and civil society. The goal is to provide students with the skills to collect, process and analyze empirical political information and decision making.

 The graduates of the specialty can work and realize themselves as: expert political scientists for preparation of bills, working with operational documentation, elaboration and control of the application of management decisions in central and local government; managers of political parties, trade unions, non-governmental organizations and non-profit organizations; correspondents, observers and commentators in print and electronic media; political analysts and researchers at universities, research institutes, sociological agencies; public relations specialists in companies and PR agencies; election consultants and image makers of state institutions and political parties; organizers and coordinators of research projects under international programs; political advisors to statesmen and politicians; consultants and lobbyists to state institutions in the interest of private companies and organizations with a public purpose; consultants and mediators for solving social conflicts - professional, cultural, ethnic, religious, etc .; political managers and experts in civil society structures; professional staff to work in institutions implementing Bulgaria's integration links with the EU and NATO.