Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 13:21

Декларация за авторство

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

 

Долуподписаният

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(имена, факултетен номер)

 

декларирам, че представената магистърска теза на тема

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

е моя авторска разработка и по никакъв начин не накърнява чужди авторски права.

Запознат съм с Правилника за учебната дейност на УНСС, според който всеки студент на УНСС носи отговорност за плагиатство. Използваните източници са цитирани точно и с означаване на авторството им.

Информиран съм за правото на изпитната комисия да анулира магистърската ми теза при установяването на значителен обем чужди текстове, фигури и таблици, използвани без цитиране на техните автори и използваните източници.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             ……………………………………………………

                                                                                                                             (подпис на студента)

Дата: ……………………………..

 

Изтегли файла