Катедра "Политология"

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 13:22

Заявление за явяване на защита

До

доц. д-р Блага Благоева,

ръководител на катедра

„Политология“, УНСС

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

(трите имена, факултетен номер, специалност)

 

 

 

 

Уважаема г-жо Ръководител катедра,

Моля да бъда допуснат до защита на дипломна работа през дипломната сесията ............................................................................

                                       (посочва се юли, октомври или март на съответната година)

 

Желая да разработя дипломна работа на тема:

……………………………………………………………………………………

         (изписва се темата, която Вие искате да разработите. Темата следва да е съгласувана предварително с научния Ви ръководител)

За посочената от мен тема съм получил/а съгласието на научния ми ръководител:

.......................................................................................

(посочва се името и фамилията на научния ръководител и се поставя подпис от научния Ви ръководител)

 

……………………..                        С уважение:………………………..

         (дата)                                                                            (подпис)

 

Изтегли файла