Катедра "Публична администрация"

Обновено: петък, 29 януари 2021 15:29

Наука


КОЛЕКТИВНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


2019 - 2021

Интегриран модел за административно обслужване в местната администрация на изпълнителната власт; научен р-л доц. д-р Татяна Даскалова

2019 - 2021

Подобряване на конкурентните позиции на професионално направление „Администрация и управление“ в УНСС; научен р-л доц. д-р Александър Вълков

2018 - 2019

Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер; научен р-л проф. д-р Поля Кацамунска

2016 – 2018

"Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги", научен р-л: доц. д-р Евгения Пенкова, екип от катедра "Публична администрация"

2014 – 2016

Университетски проект "Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.", научен р-л: проф. д.ик.н. Стати Статев, екип: проф. д-р Евгения Делчева, доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Александър Вълков, доц. д-р Деница Горчилова, доц. д-р Биляна Томова (катедра Медии и обществени комуникации), Тема 9 "Публично финансирани услуги"

2012 – 2014

Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

2012

"Създаване на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС"

2011 – 2013

"Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги"

2003 – 2005

"Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”)