Катедра "Публична администрация"

Шеста работна среща по проект BEESE

петък, 23 април 2021 16:35

ШЕСТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BEESE

В периода 15-16 април 2021 г. се проведе шестата работна среща на  консорциума по проект BEESE (2018-1-HU01-KA203-047732, програма „Еразъм +“), на която домакини бяха партньорите от България – катедра „Публична администрация“ (УНСС) и фондация TimeHeroes.

padmin_77295_Picture11.png

На онлайн събитието присъстваха представители на всички организации - партньори по проекта от Унгария, Португалия, Испания, Франция и България.

Срещата започна с виртуално пътуване и представяне на традициите на България. През първия ден програмата продължи с преглед на напредъка по проекта, актуализиране на информацията и проектните дейности. Бяха проследени сроковете и отговорностите по разработването на интелектуалните  продукти. Беше прегледана и индикаторната рамка за качество на проекта.

padmin_77295_Picture12.png

Специално време беше отделено за разглеждане и обсъждане на  подготвяния наръчник за университетите (Study Guide), чиято цел е да подпомогне и мотивира висшите училища за въвеждане и провеждане на про боно дейности. Наръчникът включва събрания опит и добри практики от осъществяването на про боно работилниците в различните страни, както и полезна информация за планирането, комуникацията, организирането, диагностиката и оценяването на про боно събитията. Специално място е отделено на заинтересованите страни, мотивацията и подбора на студенти и ментори, а така също за оценката на въздействието. Предвижда се да има приложени примерни формуляри и чек-листи, за да бъде улеснен изцяло процеса по реализиране на про боно.

padmin_77295_Picture13.png

 Вторият ден започна с представяне на забележителностите на София, българска фолклорна музика и работа по подготовката на следващата среща на консорциума. Участниците бяха ангажирани с дискусия за съдържанието и организацията на обученията, които предстоят да бъдат проведени по проекта. Бяха разработени два сценария – за присъствено и онлайн обучение и бяха обсъдени темите, които ще бъдат включени. Във връзка с тази дейност се очаква да бъдат разработени и заснети видеа чрез специална учебна платформа (създаване на MOOC обучителен курс).

Специално внимание беше отделено на стратегията за качество и проследяване на индикаторите за изпълнение (количествени и качествени) и беше направен отчет от комитета по комуникация за използваните канали, информационно съдържание и предстоящи публикации. Беше отделено време за административни задачи – документация, сертификати, бюджет, оценка и др.

padmin_77295_Picture14.png

Шестата работна среща по проект BEESE беше закрита с благодарност към домакините и с надежда за следващо присъствено събитие.

 

 

 

 

Галерия снимки от Шеста работна среща по проект BEESE ...