Катедра "Икономика на природните ресурси"

Обновено: сряда, 26 май 2021 11:22

Кандидат - студенти

Специалност „Аграрен бизнес“

Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за:

 • Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна;
 • Климатичните промени и въздействията им върху развитието на аграрния бизнес;
 • Биоикономиката, с основен източник на биобазирани суровини – селскостопанското производство;
 • Приоритетите и механизмите на общата селскостопанска политика;
 • Иновациите и предприемачеството в аграрния бизнес и селските райони, в пазарите и каналите на реализация на продуктите;
 • Земеделските системи – начините и средствата, с които се отглеждат растенията и животните (биологично, конвенционално, индустриално, консервационно земеделие) и въздействието им върху използването на природните ресурси – почви, води, въздух, биоразнообразие и др.;
 • Ползите и възможностите на кръговата икономика в аграрния сектор;
 • Икономиката на селските райони – бъдещето на малките градчета и села;
 • Аграрен мениджмънт, маркетинг и консултиране в агробизнеса.

 

Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако имате желание да развиете собствен аграрен бизнес или се интересувате от работа като мениджъри / експерти / служители в:

 • агрофирми и кооперации с предмет на дейност производство и преработка на земеделски продукти;
 • държавната, областната и общинската администрация (Министерство на земеделието, храните и горите – национално, областно и общинско ниво, ДФ“Земеделие“, Държавната комисия по стокови борси и тържища, Националната служба за съвети в земеделието, специализирани структури за администриране и контрол на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и др.);
 •  институциите на Европейския съюз;
 • търговия със селскостопански стоки и хранителни продукти (маркетолози или брокери);
 • неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като специалисти и експерти по аграрен бизнес;
 • консултантски фирми като консултанти по разработване на проекти в областта на агробизнеса и развитието на селските райони;
 • финансовото и банковото дело като  оценители на аграрни проекти, на биологични фондове и на земеделски земи;
 • висши учебни заведения и научни институти като изследователи / научни работници или преподаватели;
 • средните селскостопански и икономически професионални гимназии, колежи и др. като преподаватели;

 

В бакалавърската програма по „Аграрен бизнес“ Вие ще получите фундаментални знания по микро и макроикономика, основи на финансите, счетоводство, статистика, икономика на предприятието, икономика на човешките ресурси и др. На тази основа ще надградите знанията си за аграрната икономика и политика, аграрен маркетинг и мениджмънт, развитие на селските райони, технологиите и производствените практики в земеделието, икономиката на околната среда и природните ресурси, управление на проекти, иновации, зелена инфраструктура, и др.

Сред успешните възпитаници на катедрата са министри и заместник министри на земеделието и финансите, депутати, ръководители и експерти в агенции и  Европейски институции  (ГД „Земеделие“ на ЕК), както и международни институции.

 

  

Специалност „Екоикономика“

Ако искате да промените нашата планета и да я направите едно по-добро място за живот….

Ако обичате природата и искате да намерите устойчиви решения на настоящите екологични проблеми като изменение на климата, изчерпването на природните ресурси, недостиг на вода и храна, замърсяването на околната среда, осигуряването на продоволствени ресурси.....

Специалност „Екоикономика“ в УНСС е вашия избор.

 

Изберете специалност „Екоикономика“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за:

 • Бъдещето на планетата и възможностите да осигури условия за живот на жителите си;
 • Зелената сделка и политиките на ЕС в областта на околната среда;
 • Преходите от традиционна линейна икономика към кръгова икономика,от  въглеродна към водородна икономика и възможностите за развитие на основните сектори;
 • Биоикономика, с основни източници на биобазирани суровини - сектори селско стопанство, горско стопанство, рибовъдство и аквакултури.
 • Решенията и дейностите за използването на природните ресурси и екологичната оценка на въздействията;
 • Екологичните конфликти и възможностите за тяхното управление;
 • Устойчиво развитие.

 

Изберете специалност „Екоикономика“, ако имате желание да развивате собствен зелен бизнес или се интересувате от работа като:

 •  мениджъри и експерти по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в  публичния сектор;
 • специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси;
 • мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • консултанти и одитори на системата за управление на качеството на околната среда (ISO 14001)
 • оценители на земеделски земи и биологични фондове в консултантски и други фирми;
 • експерти по екологична оценка;
 • специалисти по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • експерти по проблемите на корпоративната социална отговорност в различни бизнес организации;
 • експерти в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите и др.;
 • експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи.
 • научни работници и преподаватели в изследователски институти и ВУЗ.

В бакалавърската програма по „Екоикономика“ Вие ще получите фундаментални знания по микро и макроикономика, основи на финансите, счетоводство, статистика, икономика на предприятието, икономика на човешките ресурси и др. На тази основа ще надградите знанията си за икономиката на околната среда и природните ресурси, екологичен бизнес, екологична политика, зелена инфраструктура, ресурсен мениджмънт, управление на екологични проекти и др.

Сред успешните възпитаници на катедрата са научни работници, преподаватели във висши учебни заведения,  експерти в Министерството на околната среда и водите, мениджъри в национални и международни компании

 

Обучението и по двете бакалавърски програми се осъществява от катедра „Икономика на природните ресурси“, която включва 12 хабилитирани преподаватели и 3 главни асистенти.