Катедра "Икономика на природните ресурси"

Нов доктор в катедрата

понеделник, 14 юни 2021 12:07

На 7.06.2021г. от 13 ч. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Екологичната маркировка – информационен инструмент на политиката по околна среда в България“ с автор Ива Костова.

Научното жури в състав проф. д-р Елка Василева, проф. д-р Даниела Иванова, проф. д.ик.н. Диана Иванова Георгиева, проф. д-р Бистра Василева и доц. д-р Събка Пашова оцени високо дисертационния труд и гласува единодушно образователната и научна степен „Доктор“ на Ива Костова.

Поздравления за доктор Костова и за научния й ръководител проф. д-р Даниела Иванова!

Галерия снимки от Нов доктор в катедрата ...