Катедра "Икономика на природните ресурси"

Успешна защита на дисертационен труд

понеделник, 14 юни 2021 12:04

На 7.06.2021г. от 11 ч. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Агроекологичните практики като средство за опазване на околната среда“ с автор Антон Благоев.

Научното жури в състав доц. д-р Зорница Стоянова, проф. д-р Дарина Русчева, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Христина Харизанова-Бартос и доц. д-р Радостина Терзийска оцени високо постигнатите резултати и приноси в дисертационния труд и гласува единодушно образователната и научна степен „Доктор“ на Антон Благоев.

 

Поздравления за д-р Благоев и за научния му ръководител доц.д-р Зорница Стоянова!

Галерия снимки от Успешна защита на дисертационен труд ...