Катедра "Икономика на природните ресурси"

178-ми НАУЧЕН СЕМИНАР НА Европейската асоциация на аграрикономистите „БЪДЕЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ЕВРОПА“

четвъртък, 01 април 2021 11:04 /
Начало:
вторник, 18 май 2021 9:00
Край:
четвъртък, 20 май 2021 12:00
Място:
онлайн
Подробности:

Катедра "Икономика на природните ресурси" на УНСС с удоволствие отправя покана за участие в

178-ми НАУЧЕН СЕМИНАР НА Европейската асоциация на аграрикономистите „БЪДЕЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСТОЙЧИВОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ЕВРОПА“

18-20 май 2021г., онлайн

Семинарът е част от заключителните дейности по европейския проект SURE-Farm (https://www.surefarmproject.eu/), финансиран по програма Хоризонт 2020. Проектът се изпълнява от консорциум с координатор Университет във Вагенинген, Холандия (WUR) и партньор от България е екип от учени на катедра Икономика на природните ресурси, УНСС, София.

Предизвикателства от различен характер и естество са част от изпълнението на която и да е дейност. Присъщи са и при селското стопанство, независимо дали се проявяват като краткосрочни шокове или дългосрочен стрес и натиск върху продоволствената система. Как биха могли селскостопанските системи да се адаптират или коренно да се трансформират, за да се справят с днешните и бъдещите предизвикателства? Какви стратегии могат да следват за да повишат устойчивостта си? Въпроси, които често си поставяме в условията на пандемията COVID-19 и търсим отговори за възможностите на селскостопанското производство да отговори на очакванията и ефективно да гарантира обществените и частните блага, които създава и поддържа. А освен това земеделските стопани непрекъснато се сблъскват с екстремни метеорологични условия и с болести по животните и неприятели по растенията, с пазарни шокове и недостиг на работна сила, с постоянно променяща се законодателна рамка и т.н. Затова и целта на семинара е преглед и оценка на днешните и бъдещите предизвикателства пред селското стопанство в Европа, свързаните с тях възможности и заплахи, мястото и ролята на бизнеса и политиките в сектора за повишаване  устойчивостта на сектора. Постигането на тази цел изисква и насърчава участието на широк кръг от изследователи и заинтересовани страни, които да представят различни методи, изследвания и опит със съответните заключения и препоръки.

 

Семинарът ще се проведе онлайн в периода 18-20 май 2021г., между 09 и 12 часа всеки от дните. Подробна информация за сроковете, регистрацията и програмата ще намерите на сайта на проекта и асоциацията, съответно:

https://www.surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/178-EAAE-seminar-May-2021-Web.pdf

http://www.eaae.org/