Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

29.03.2024 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

вторник, 11 май 2021 17:41 /
Начало:
петък, 29 март 2024 9:30
Край:
петък, 29 март 2024 14:00
Място:
Подробности:

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

29.03.2024 г. - 09:30 ч.

онлайн

 

за специалности ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 • МАРКЕТИНГ
 • МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"

Защита на магистърските тези ще се проведе онлайн в платформата Teams.

Линк: ще бъде оповестен до 7 дни преди защитата

Как да се подготвите за защитата на магистърските тези?

Подгответе кратко представяне на Вашата магистърска теза. Краткото представяне може да включва изясняване на: съдържанието, обект и предмет на изследването, задачите и изследователската теза; изследването, което сте направили; основните резултати и изводи, до които стигате и формулирате... или по Ваша преценка най-важното. Време: до 10 минути

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВЯТЕ POWER POINT ИЛИ ДРУГА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Предварително се подгответе и с отговори на поставените в рецензията въпроси.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:


ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • до 25.03.2024 г. (включително) : подписване на лични данни в Отдел „Студенти – магистър” на УНСС (9:00 часа -15:00 часа). При подаването на личните данни дипломантите трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат (35/45mm); първа страница на магистърската теза; служебна бележка, че не се дължат книги на библиотеката. 

 • до 14.03.2024 г. (включително):  предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: [email protected]
  • Изпращането да става от Вашия университетски мейли (завършващи на @unwe.bg)
  • Файлът с магистърската теза трябва да бъде озаглавен както следва: DO ф.номер име специалност продължителност на обучение НА ЛАТИНИЦА (пример: DO 1821539 Silvena Georgieva  Reklamen menidjmynt 2 sem.pdf). Името на файла да не включва следните и подобни символи: ".";  "-";  " :";  "_" .......
  • Ще бъдат приемани само файлове във формат PDF

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕЗИТЕ


Магистърските тези НЕ Е НЕОБХОДИМО да предавате на хартиен носител

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ИЗПРАТЕНИ В УКАЗАНИЯ СРОК И ФОРМАТ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ И ДОПУСНАТИ ДО ЗАЩИТА

 • до 25.03.2024 г. (включително) : получаване на рецензии (по мейл)