Катедра "Управление"

Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“

четвъртък, 22 октомври 2015 18:30

В голямата конферентна зала се проведе национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“. С пленарно заседание и кръгла маса бе отбелязана и 90-годишнината от рождението на проф. Давид Давидов. На форума, организиран от факултет „Управление и администрация“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, преподаватели, докторанти, студенти. 

При откриването на пленарното заседание

Конференцията бе открита от проф. д-р Маргарита Харизанова, която очерта основните насоки в работата на форума и се спря на живота и делото на проф. Давид Давидов.

Проф. Валентин Гоев (в средата), проф. Маргарита Харизанова и проф. Ангел Ангелов при откриването на форума

Приветствие от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той посочи, че форумът е посветен на 90-годишнината от рождението на авторитетния учен проф. Давид Давидов - ректор на УНСС (1972 - 1975 г.), ръководител на три катедри, виден общественик.

В конференцията, която е традиционна за факултет „Управление и администрация“, участват повече от 70 учени от УНСС, СА „Д. А. Ценов“ - Свищов, ТУ - София, НБУ, ВСУ „Черноризец Храбър“, ИУ - Варна“ и други висши училища, посочи проф. Гоев. Той отбеляза, че факултетът е един от водещите в университета в учебната и научноизследователската дейност.

Участници в кръглата маса

Спомени за проф. Давид Давидов разказаха негови колеги и възпитаници. Те говориха за постиженията му в научната и преподавателската дейност, неговата школа, знания, умения и ерудиция.    

В голямата конферентна зала

Конференцията бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране.

В специална секция свои научни разработки представиха асистенти, докторанти и студенти.

Галерия снимки от Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното ...