Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: вторник, 18 юни 2019 7:32

Докторски програми

Обучението в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ следва съвременните тенденции в информационните технологии и предлага обучение в най-актуалните области.

Целта на обучението в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ е да изгради специалисти с високи умения :

 • Да извършват научни изследвания в определена област
 • Да използват иновативни подходи при решаването на проблеми
 • Да генерират и доказват научни тези
 • Да прилагат съвременни технологии при апробиране на иновативни идеи

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ дава сериозни теоретични знания и възможности за развитие на иновативно мислене и идеи, чрез провеждане на научни изследвания и апробиране на идеи с авангардни технологии.

Докторантите преминават задължителна подготовка по основни теми от областта на информационните технологии като:

 • Проектиране на информационни системи
 • Обработка на данни и бази от данни
 • Компютърни архитектури и мрежи
 • Бизнес процеси и модели
 • Архитектура на информационни системи
 • Платформи .NET, J2EE
 • И др.

, както и специализирани такива по теми от актуалните в момента области:

 • Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence Systems)
 • Облачни технологии (Cloud Technologies)
 • Интернет на обектите (IoT)
 • Уеб 2.0 и Уеб 3.0 (Web 2.0 and Web 3.0)
 • ERP системи (ERP Systems)
 • Машинно самообучение (Machine Learning)

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

След успешно завършване на обучението в докторската програма, обучаваните придобиват следните знания и умения:

 

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката
 • ·владее методите на научните изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, не само в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката, но и в близки научни области
 • демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведените, разбрани и обосновани научни изследвания
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката
 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършили обучението в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ могат да се реализират както

 • специалисти в практиката като разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи, като мениджъри на информационни системи, като Ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и Ръководители на технологическото направление на фирми (CTO),  в обществения и частния сектор, финансови институции, промишлени предприятия и организации от различни икономически области
 • научни изследователи
 • преподаватели в областта на информационните технологии.
Прикачени файлове:

application/msword PhD_Characteristics_template_2019.doc - 86 KB