Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 07 февруари 2019 17:09

История

Катедра „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС.

Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири факултета, един от които е Търговският факултет. Неговият първи декан е проф. Пенчо Радковски. В рамките на факултета  е обособена специалност „Икономика на външната търговия”, първообразът на днешната специалност МИО. Първият ръководител на едноименната катедра е проф. Григор Пописаков. През първата кандидатстудентска кампания в новосъздадената специалност са приети 60 студенти – 40 в редовна и 20 в задочна форма на обучение.

През 1975 година във ВИИ „Карл Маркс” се формира самостоятелен факултет „Международни икономически отношения” с две основни специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“. Новата специалност „Международни икономически отношения“ продължава традициите на създадената през 1952 година специалност „Икономика на външната търговия“. За декан на факултета е избрана проф. Лилия Каракашева. Структурата на учебния план на специалността претърпява съществени промени и отразява тенденциите в световното стопанство и обогатяването на формите на международно сътрудничество. Студентите получават интердисциплинарна подготовка по фундаментални и специализиращи дисциплини, в т.ч. редица правни дисциплини и пет чужди езика.

От най-ранни дни основната цел на специалността е да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да бъдат конкуретноспособни както в българска, така и в международна среда. И нашите преподаватели нито за миг не са отстъпили от тази позиция нито преди, нито след демократичните промени в страната. Много от завършилите специалност МИО са заемали висши политически длъжности като председател и заместник председатели на Народното събрание, вицепремиери, министри и заместник-министри, съветници на президента, депутати в националния и европейския парламент, ръководители на държавни агенции и ведомства, дипломати и експерти в международни организации. Основно поприще за изява на възпитаниците на специалността обаче си остава бизнеса в най-разнообразните му измерения – външна търговия, банково дело, международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница.