Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: петък, 08 февруари 2019 11:34

Обучение

Катедра МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор.

В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език.

Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на английски език. За учебната 2018-2019 г катедрата предлага 7 магистърски програми в редовна и 2 в дистанционна форма на обучение.

Катедрата е и една от малкото катедри в УНСС с над 30 докторанти, обучаващи се в редовна, задочна и свободна доктурантура.