Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г.

сряда, 26 май 2021 9:29

 

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

 

Първата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.

 

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър".

 

Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е:  

 

от 16.06.2021г. до 24.06.2021г. на гише 14  от 9,00 часа до 15,00 часа

 

 

Заявлението е по образец.

 

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат, както и печат от библиотеката, който удостоверява, че нямате задължения към нея.

 

Заявления  и  Снимки се приемат на място в университета.

 

Времетраенето на изпита е 90 минути.

 

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

 

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

 

 26.05.2021г.                                                          катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, О ...